Кулпатрал творчествалул байран

Кулпатрал творчествалул байран

Майрал 15-нний, Кулпатрал кьини, МахIачкъалалив, Яруссаннал театрданул хьхьичIсса майданнив, хьунни Республикалул кулпатирттал художествалул творчествалул ХIХ фестиваль. Ва сакин дурну дия Республикалул Культуралул министерствалул ва Халкьуннал творчествалул къатлул. Байран хьунни Аьрасатнал Халкьуннал культуралул ирсирал шинал лагрулий.


Фестивальданий гьуртту хьунни Ахвахуллал, Къайтагъуллал, Лаващиял, ЦIуссалакрал, Нугъайнал, Сергокъалаллал, Хасавюртуллал, ЦIунтIиннал, МахIарамккантуллал, Докъузпариннал, Ахттиял, Табасараннал ва ЧIарадиял районнаясса кулпатрал ансамбллу.

ХIакьинусса кьини жулла республикалий дур кулпатрал 100-нния лирчусса ансамбллу.

Читайте также: