«Хъамакъабитулул багъ»

«Хъамакъабитулул багъ»

Щалвагу Аьрасатнаву дунияллул халкьуннал дянивсса «Хъамакъабитулул багъ» тIисса акциялул лагрулий бугьлай бур мурхьру. Акциялул агьаммур мурадну бур Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилий жанну дуллусса 27 миллион вирттаврал аьпа абад баву. Ва хъана­хъиссар буттахъал, ттаттахъал дурсса къучагъшивуртту дакIний душиврул, хъирив нанисса никирал хьхьичIмур никирахьсса барчаллагьрал лишанну.

Ва акциялий хьхьичIунсса гьурттушинна дурунни ГьунчIу­кьатI­рал дянивмур даражалул школалулгу.
Мурхьру бугьлай байбишин хьхьичI махъ лавхъуна Гьун­чIу­кьатI­­рал школалул директор Малик Къушиевлул. Ванал бувсуна 2019-ку шиналла дурсса ххуйсса даврия – шяравун бувххун нанисса ххуллий мурхьру бувгьуну, «Аллея славы» сакин баврия. Цалва ихтилатраву директорнал кIицI лавгуна ва ххуллухсса мурхьру бугьаву хас дуллалишиву дяъвилий гьуртту хьусса шяраваллил учительтуран.

Школалул 7-11-ми классирттал дуклаки оьрчIал географиялул учитель Жавагьи Штанчаевал ва оьрус мазрал учитель Шура Сулаймановал каялувшиндарай бувгьуна 10 кIалахIилул мурхь – школалул 52 учитель-фронтовикнавасса 10-ннал цIа кусса. Вайнна вайннал цIарду: Бадави Мурадов, ХIажи Исубуттаев, Загьиди Сагидов, Кьурби Дандамаев, МахIаммад Сулайманов, МахIаммадхIажи Даудов, КьурбанмахIаммад ХIажиев, Абакар Мудунов, Сулайман Дан­дамаев, КьурбанмахIаммад МахIаммадов.
Бугьансса мурхьру щаллу бувну бия шяраваллил бакIчи МухIад Штанчаевлул.

– Ва акция давриву чялишну гьуртту хъанай бия учительтал: Жавагьи Залкиприевна, Шура Набиуллагьовна, Барият ХIусайновна, Асият Каримовна. Акция цурдагу хьунни учительтуран ва оьрчIан асар хьунну. ЛичIи-личIисса кIанттурдава дяъвилул майданнайн лавгссар ГьунчIукьатIрал шяравасса 52 учитель. Умуд буссар ванияр тихунмайгу циняв учительтуран хасну мурхьру бугьансса, – увкуна Малик Къушиев.
«Сад памяти» акциялул биттур буллай бур махъа нанисса никиран цалва тарих кIулну бикIаврил, оьрчIру захIмат ххирану тарбия хъанахъаврил мурадру.

Читайте также: