Буттауссил гьаттайн дичин ГьунчIукьатIату аьрщи ларсъссия

Буттауссил гьаттайн дичин ГьунчIукьатIату аьрщи ларсъссия

Дяъви къуртал хьуну 77 шин гьарчагу, дурар дяъвилул щавурду хъин хьун. Ттул буттал, ХIасаннул арс Исубуттаев Юсуплул, кIиягу уссу аьрая зана къавхьуссар. Мукунма ссурахъалгу. 1922-ку шинал увсса АхIмад тIима уссу 20 шинал оьрмулуву увцуссар дяъвилийн, цувагу аьрали фельдшер ивкIссар. Ванал оьрмулуцIун бавхIусса хаварда хIакьину бусан наниссагу.

Ва Малгобек тIисса шяраву оьрмулуцIа хьуссар 1942-ку шинал октябрь зурул 10-нний. Документирттай му увччусса кIану укун ккаккан бувну бия: Малгобек, Сергол цIанийсса культуралул парк. Гьашину апрель зуруй Расул ХIамзатовлул цIанийсса НКО «Дагъусттан» Культуралул центрданул вакилтурал жуйн АьсатIиннавусса Лувмур Малгобек тIисса шяраву Ххувшаврил байрандалун хасну хьунтIисса мероприятиялийн оьвкуна. Май зурул 8-нний шяравалу душманнацIа марцI дурсса вирттаврансса гьайкал тIитIлай бия. Поисковиктурал мяйжаннугу хъуннасса даву дурну дия шяравалу душманная мурахас дурсса вирттаврал оьрмурдая хIакьмур кIул буван.

ЧIяву миллатру бусса битултрал батальондалуву щалвагу Совет билаятраясса талаталт бивкIун бур, миннавух дагъусттанлувталгу. Моздокрал райондалийсса мемориал тIитIлатIисса мероприятиялий гьуртту хьунни Дагъусттаннаясса делегациягу. Малгобек душманнаща ххассал буллай 33 дагъусттанчунал жанну кьурван дурну дия, миннавух ттул буттауссилгу. Поисковиктурал кьюкьлул мяйжан буваннин, жу жула буттауссу Чачан-Ингушнал республикалийсса Малгобек тIисса шяраву ивкIусса ххай бикIайссияв, документирттайгу мукун бухьувкун. Хъирив лавну, кIул буван хьуна АхIмад буттауссу Ухссавнил АьсатIиннаву, Кабардиннал дазуйсса Лувмур Малгобек тIисса шяраву лавгшиву дунияллия. Асар хьунсса даву хьуна утти, Ххувшаву ларсун 77 шин хъанахъисса ппурттуву буттауссил цIагу чирчусса мемориал дацIан дуллалисса мероприятиялийн оьвчаву ва гьуртту хьун бюхъаву. Жу ГьунчIукьатIату аьрщигу ларсъссия гьайкалданийн дичин, тиччасса аьрщигу ларсъссия жущалла. Тайннал агьулданул жу хъинну ххуйну кьамул бувнав.

Моздокрал райондалул бакIчинал хъиривма НурмахIаммад Будайчиевлул кIицI лавгуна маччахъал гьаттардий алхIам буккин бучIан ччинах мудангу ялугьлай бушиву. Жугу барчаллагьрай буру Лувмур Малгобек шяраваллил агьулданийн, «Дагестан» НКО-лул хъунама МахIаммад Гимбатовлуйн ва Къизлярдал музейрал директорнайн, мукунма «Поиск» группалийн. АьсатIиннал ва Дагъусттаннал агьалинал дусшиву цIакь дуллалисса мероприятие хьунни АьсатIиннал аьрщарай, вирттаврал хIурмат мудангу лахъну бикIантIишиву ккаккан буллалисса давугу хьунни.

Замира ХIажимирзаева

­

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: