«Мусил бавал» бусравсса юбилей

Муслим Даххаев

Вай гьантрай оьрмулул 85 шинал юбилей кIицI ларгунни ххаллилсса нину, уздансса хъамитайпа, Муртазааьлил душ Аминат Даххаевал. ОьрчIал вив лавсун, лахъа-хъун буллалисса Аминат ккавккукун, цимурцагу нину мяш хьунссия. Ниттил бивхьусса захIматрал кьимат гьар мудангу бищай мунил лякьлуя бивзсса, мунил тарбия бувсса оьрчIайну. ЯхI-къирият дусса, тIайла бавцIусса оьрчIру тарбия бан бювхъу­сса ниттияр талихI бусса нинугу къадикIайхьунссар. ОьрчIру къаххирасса нину, нину къаххирасса оьрчIру къабикIай, амма мудангу махIаттал-хIайран бару Аминатлулгу, ванил оьрчIалгу дянивсса иминсса арардал.
Даххаевхъал кулпатраву ляличIиссава бур ниттил чулухунмайсса хIурмат-иззат. ХъачI-бакI архIал хьусса Аминатлул оьрчIал «мусил бавай» куну бакъа ниттихь жуав къадай. Бишин-битан кIану бакъа ххирану бур Аминат оьрчIал оьрчIангу. Цила захIмат дузрайн був­ккун, оьрчIругу тIайлабавцIусса хьувкун, Аминатлун хъама ритай вай ччаннай бацIан буллай утта­ра дурсса хьхьурдугу, оьр­мулул ххуллий хьунадаркьусса захIматшивурттугу. Гьай-гьай, бигьану бакъахьунссия ванин хъу-лухччигу, ризкьи-кьинигу лавкьуну, арулва оьрчIалссагу буван. Ттизаманнул ниттихъан лахьхьин бучIир оьрчIру тарбия баврил кьяйдарду Аминат кунмасса, яхI кьацIул бувгьуну оьр­му бувтсса ниттихъацIа.
– Колхозравугу зий, хозяйствагу дачин дурну бикIайссияв. На навагу зий аьдатсса бияв, оьрчIругу захIмат ххирану тарбия хьуну ччан бикIайва. Ттуннагу кьатIалу, дуссухалу цирив къакIулссия. ЧунчIав бу­ккансса, щябикIансса мажал къабикIайва. Нажагьлий, аьркиншиврий, кьатIувппай бу­ккарчан, кьатIув къабуккай Аминат, ина бувккун бурахха тIун бикIайва, – тIий бур Аминат.
Даххаевхъал кулпат жяматран бусравну, сийлий бушиву исват хъанай бия Аминатлул юбилейрал кьинигу. ПаччахIнал тахлий кунма щябивтсса АминатлучIан, нех дирхьуну, най бия цаннияр ца авурсса тIутIал кацIру. Му­къун усттарсса Аминатлул ля­къайва гьарцаннахь учинсса барчаллагьрал махъру. ЧIалай бия Аминат ххирану ва хIурматрай бушиву оьрчIал дустурангу.
Юбилейрал мажлис бачин бувну ия Дагъусттаннал Пенсионертурал Союзрал председатель, кулпатрал дус ва гъанчу АьвдурахIман МахIаммадов.
Аминат бувсса кьини барча дуллалисса аьчухсса ихтилатру бунни Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул, ДР-лул Жяматийсса палаталул хъунаманал хъиривчу Ссапар Аьбдуллаевлул, адвокат Бакри Бакриевлул, «Дагестан» ГТРК-лул председательнал хъиривчу Салам Хавчаевлул, шагьрулул 49-мур школалул директор Аьвдулкарин Айгуновлул, Хасавюртуллал райондалул прокурорнал хъиривчу Гъази Рамазановлул, Кисловодскалий ялапар хъана­хъисса бусравсса ла­ккучу Аьлил АхIмадовлул, «Эксперт» ДРОО ЗПП-лул правлениялул председатель Къазанап НухIовлул ва мукунма цайминналгу. Аминатлун хас був­сса балайрду увкунни Чичултрал союзрал лакрал секциялул хъунама Илияс МахIаммадовлул. Ххаллилсса балайрдайну мажлис тяхъа бунни Муслимат Алункачевал, КьурбанмахIаммад Айгуновлул.
Цинявнналагу кIицI лавгунни къушлийн дурксса кьинигу Аминатлул лайкьну лархъшиву, Муслимлул хIурмат-кьиматгу тачIав инсантураву ялавай къахьунтIишиву. Даххаевхъал юбилей барча дан, вайннал чIарав бацIан бувкIун бия цайми миллатирттал вакилталгу. Миннавух бия «Единая Россия» партиялул депутат МахIаммад Загьидов, Гумбетуллал райондалул БакIчи Галип Галипов.
Ахирданий цала кьини хъун дан бувкIминнахь дакIнийх­тунусса барчаллагь увкунни Аминатлул ва Муслимлул.

Андриана Аьбдуллаева
Имара Саидова