Гьивч бювхъусса шин хьунтIий дур

Гьивч бювхъусса шин хьунтIий дур

ТIутIайх бивчусса ЦIийшиял багъ

КIюрххил даврийн нанисса чIумалсса ттул ахьтта ачаймур ххуллу бивхьуну буccар ЦIийшиял шяраваллил багъравух ялавай. Ва багъ цуппагу, щингу къадихьлай, вахIши шавай бурив къакIулли. Амма ва багъравусса мурхьру хIарачат буллан бикIай гьивч хьун буван. Нагу ссуттихунмай, компот, мураппа дуван, шичча чан-кьансса кьуцуртту гьивчул буцIара.

Вана гьашину тIурча, ларгми шиннардий тIутIиврагу къашайсса мурхьру бур тIутIал бувцIуну, кIяла бувну. Чявхъа бивчуну, рирщу гъарал ларчIун вай кьатI учин къадуварча, валлагь, гьашину ва багърал гьивч хъинну бюхъантIий бур. ХIасил, гьашину зунттавусса шин «гьивчул шин» хьун тIий дурив къакIулли. Шиккува «Лакку билаят кьянатссар» тIисса махъругу ттун щялуссану чIалан бикIай. Къакьянатсса бур жула зунттал билаят.

Читайте также: