Оьрмулуву гьасса жунма ккавккунни

Оьрмулуву гьасса жунма ккавккунни

Дагъусттаннал чичултращал

Бадави Рамазанов

* * *

Оьрмугу цIуцIаву бур
ЦIимилул дакI думанан,
НицIаяр нацIусса бур
ДакIниву дард дакъанан.

ЦIарал пиягьру

ЧIюн бувайнал кюрщантру
Ххалуйх лаххайсса кунна,
ЧIюлу-чIюлуми махъру,
Ххал буллай, цачIун бував.

ЧIюйннащал кIяла чIирттал
КкурчIа-чIирах дакI дачIай,
ЦачIун був мукъурттищал
ДакI дачIинсса хьувивав?

* * *

Бургъил гъили дуркун
МикIларчIсса лухччи,
Лухччинува дурккун
Дачай дараччи.

Хъирив нани тIутIан
Ххуллу тIивтIуну,
Яла, ппухълу кунна,
Лагай лиртIуну.

* * *

Къув-аьс тIий, ттуруллив
Къювурдай дия,
Лагмара лухччи-ссав
Ххурхху тIий дия.
ЯлачIин ларчIуна
Анавар гъарал,
Къув-аьс кьабагьуна
ЦIансса ттуруллал.
РахIат хьуна ттурлу,
ВидачIра хьуну,
РахIат шайсса кунна,
ОьрчI бувккун, нину.

* * *

Хьхьирил зуманицIух
Нажагь ачирча,
Хьхьирил щатIал чIурдах
ВичIи диширча,
Гива баллан бикIай
Аьзизсса балай,
Аьзиз буттал кIанай
Щаращал чайсса.

* * *

Ттул ппу барцIру бичин
Авлийн лагайва,
Амма ттул бакI бичин
Нигьа усайва.

* * *

ЩяивкIун, уччиннин
Хъалул ччатI букав,
Хъирив дяркъу шинал
Къукъугу хIачIав.

Хъус, кьини, къуллугъру
Ккалли бакъая,
Хъудугьул хьун бувсса
Хъалул ччатIучIа.

* * *

ДакIний бакъар вил чурххай
ЯтIул гьухъа бивкIшиву,
ЯтIул нур дия чIалай
Вил чанна сипатраву.

ДакIний бакъар вил ччаннай
ЛухIи ттуплив бивкIшиву,
ДакIнивун бия кьутIлай
Вил лухIисса жавгьарду.

ДакIний бур гикку ина
ДакIнива бувсса гъалгъа,
Бяълилул ранггу хъанай,
БакIччаннавун буруглай.

Балайлухь

Щаллу хьуннин билукIу
ДакIниву лабивкIунма,
Щаллу хьувкун, булукку,
Ккунукрава оьрчI кунма.

Бувккун махъ, барзул кунма,
Гьава бува бюхттулну,
Винмасса кюру бува
Дустурал дакIурдиву.

* * *

ЛачIал чIали кунма,
Мусил ранг хьусса,
Бивну бура ина
ЧIумувун цIана.

Агь, чIаллух мюхтажма
ЧIумуй укканнав,
ЧIанччанналун багьну
Зия къахьуннав.

* * *

ЦIай-цIай тIисса цIуку
Ссавний левщунни,
Зана къашай ххуллийх
Ца дус лавгунни.

* * *

ТIутIаяр ттюнгъасса
Мий кIукIлу кару,
Ххирай, мадукьара
Ттул бакIраяту.

ТалихIрал бувцIусса,
Бувччусса яру
Чийх бурган мабара,
Цал ттухгу бувну.

* * *

Ччайнугу, къаччайнугу,
Къачинсса махъ ливчунни,
Ччайнугу, къаччайнугу
ЧчарницIух цIу ларчIунни.

Ччайнугу, къаччайнугу,
НицIавун цIу багьунни,
НицIаяр нацIу ччаву
ЦIунияр кьурчIи хьунни.

ТалихI

ТалихI къабучIайссар
ТачIав ирсирай,
Я ласун къашайссар
Арцух, буржирай.
Щябитайсса кунма
Махьсса къарчигъай,
Щябитан къашайссар
Жула каруннай.

Мунил хьхьури дусса
Гьарнахь цахьрари,
Муний захIматралли
Дишайсса кIили.
ТалихI ттун ккавккуна
Усттарнал кIунттихь,
КьютIилттул чIунихун
Ччаврил балай тIий.

* * *

Кьяпагу лавхъуну
ЧIирайсса мюрайн,
Ччянива оьрчIал ппу
Лавгуна аьрайн.

Ппу зана къавхьунни,
ОьрчI хъуна хьунни,
Буттал кьяпа оьрчIал
БакIрай бавкьунни.

Ччаврил кIюрх

Ина щяв бивхьувкун хъарайсса урша,
Нагу щяв дуртссия кIунттихьсса нурша.
Мурчал хъюлчу дурна марщай банавша,
Мякьлин щин хIарчIссия на вил кIунттища.

Ина, бяъли кунма, ятIул бивчунав,
ДакIниймур кIул бувна, маз хIала бакъа.
Асарданул нагу лап гьалак увнав,
Хъазамравун ччаврил буран бувххуна.

Оьрмулуву гьасса жунма ккавккунни,
Га сурат абадлий дакIний лирчIунни.
Гичча дайдирхьуна жула ччаврил кIюрх,
Га сурат дакIнийну бахьлаганссар баргъ.

Читайте также: