Махъра-махъсса занглищал хъунмур оьрмулувун

Махъра-махъсса занглищал хъунмур оьрмулувун

«ОьрчIру оьрмулул тIу­тIив­ри» тIисса махъру хIакьсса бушивуну чIалан бикIай, жула оьрчIал школа къуртал буллай, занг рищаврил кьини.

Му кьини, буниялагу, жула оьрчIал ххуйшиврия пахру багьлай, жува оьванма дунияллий яхъанай къабивкIшиву хIисав хъанан бикIай. Ххуй-ххуйсса яннардаву оьрчIру жула хьхьичI бацIавугу тIутIаха лащан дуллан ччан бикIай. Му кьинилия гихунмайсса вайннал оьрмугу жуламур оьрмулувун бухлахи­сса оьрмуну хъанан бикIай.

Ккуллал райондалийсса циняв школарттай рирщунни Махъра-махъсса занг. Итабавкьунни 9-мур ва 11-мур кла­ссирттал оьрчIру экзаменну дуллан. Райондалий гьашину 9-ми классру къуртал буллай бур 65 оьрч1ал, 11-мур класс къуртал буллалисса ур 40 оьрч1.
ЧIа учинну жула оьрчIан ванияр гихунмайсса оьрмулуву тIайлабацIуртту ва дакIниймур бартлагаву.

Читайте также: