Ца уссу – инсан ххассал уллай, гама – Ватан дуручлай

Ца уссу – инсан ххассал уллай, гама – Ватан дуручлай

Аьдатрайн бувну, Ххувшаврил байрандалул гьантрай жу Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилул вирттаврая чичару. Вайннал хIурмат жучIава мудангу бюхттулну бушиву цIуницIа чIалачIи буван. Ва базилух жула заманнул Вирттаврая, миннал Украиннал аьрщарай дурсса къучагъшивруягу чичлан багьунни. Гьаннайсса, Вирттаврал виртталсса наслулия…

Апрель зурул 7-нний шагьидну лавгунни дунияллия Украиннавусса спецоперациялуву щаву дирсса , 1-мур ЦIувкIратусса ХIажиев МахIаммадлул арс АсхIад, 29 шинавусса сержант. ХъатIи буван хIадур хъанай ивкIсса, бюрни куна оьвхъу­сса жагьил. Ва увну, хъуна хьуну ур МахIачкъалалив. 2008-ку шинал Дагъусттаннал автомобил-ххуллурдал колледжгу къуртал бувну, техник-механикнал касму лархьхьуну дур. Яла къуртал бувну бур ДГПУ-лул художествалул ва графикалул факультет. Гиччава итххявхсса, спортраву хьхьичIунсса ивкIун ур. Калининградрай контрактрай унува, армиялул спорткомплексраву зий ивкIун ур тренерну.

– Къучагъшиврий жан дуллунни жул аьраличунал, жул АсхIадлул. Аьраличунал пишарив ирсирай язи бувгьухьунссия АсхIадлул, ванал ниттил Саниятлул ттатта аьраличу ивкIун ур, АсхIадлун мунал цIар дирзсса. Саниятлул нину кабардиннал миллатраяссар, ппу ХIажмуса — лаккучу. Дуккаврил пагьму-гьунар бусса, бакI-чурххал оьвхъусса, гъан-маччацириннал ва гьалмахтурал вихшала цIакь дуллалисса, спортрал чулухагу итххявхсса, бюхъу-хIарачат бусса уссия. Гьай-гьай, жул дакIурдиву щаву оьрмулухун дикIантIиссар, – тIий бур Виричунал буттар­ссу ФатIима Дибирова. Цаппара шиннардил хьхьичI АсхIадлул уссу Ислам, щинавун оькьлакьисса инсан ххассал уллай унува, оьрмулуцIа хьуссия. Ца уссу инсан ххассал уллай, гама Ватан ххассал дуллай оьрмурдацIа хьунни. Чувшиву дуну тарбия хьуну бухьувкун, цамур куццуй къуццу тIун шайссияв миннаща? АсхIад ахиратрал ххуллийн тIайла уккан хIатталлийн бувкцириннавух ия МахIачкъалаллал мэр Салман Дадаевгу.

Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул, АсхIадлул ниттийн Саниятлуйн ва чIивима уссийн Мусайн цачIанма оьвкуну, баян бунни барчаллагь.
— Вирттаврал ппу МахIаммад ва на чIаххуврай яхъанай буссияв. Жул кулпатирттал хIалашиву дуссия, бухху-букку буссия. ДакI хъинсса, чIявусса ихтилат бакъасса МахIаммад ххуйсса кулпатрал ттарцI ия. ХIурмат лавай­сса, цалла тIул -тIабиаьтрал цIаний цинявннан бусрав хьусса кулпат бия вайннал. Инсаннал цалла цIа абад дувай, цукунсса иширавун агьарчангу, къириятрал ххуттава къаувккун. МахIаммадлул кIиягу арсналгу цалла цIарду вирттавравух личIансса чувшивуртту дунни», – тIий ур Ваччиял шяраваллил Жяматийсса советрал вакил Давди Увайсов.
Гьай-гьай, Ватандалул цIаний жанну харж дурсса Вирттаврал аьпалул хIурмат хIисаврай, миннал ичIувацириннах, кулпатирттах къулагъас дикIан аьркинни. Ниттин тIурча, яхI кьацIул бувгьуну чувшиврий зунгу, яхъанангу багьантIиссар, яхI къабувнугу пайда бакъассар, цуппа цуксса чувшиву дусса хъамитайпа буссарив чIалачIи буван багьантIиссар.  Вирттаврал Нинурхха. Вирттавраннив бивкIу бакъассар, ми абадул абадлий халкьуннал дакIурдиву личIантIиссар.

Читайте также: