ХьхьичIазаманнай хIажлийн лавгун бивкIсса кьуби

ХьхьичIазаманнай хIажлийн лавгун бивкIсса кьуби

ХьхьичIазаманнай хIажлийн лавгун бивкIсса кьуби

Кьубияйн бувккукун, на мудангу чIурчIав дувара жул инсантал, хьхьичIвагу, уттигу, дин-исламрал аьдлу-низамрал ххуллий бавцIусса, хъинну ризкьилухунгу багьсса, миннух ччавугу дусса бушиврий. Жул жямат­рал уксса ятту ябайсса цайми бивкIсса ххай акъара Лакку билаятрай.

ХIажлийн лавгун бивкI­миннал сияхI мяйжан даншиврул, кIа жулла лахъи дурксса шяраваллил кьабакIрава тIайла хьуну, ухнилун ияннин, къатрайх увккун тIиссакссагу, цIухху-бусу бувну, кIул дан бювхъуна вайнна вай цIарду:
Хъуна Аьлибаг-хIажи. Ва лавгун ур хIажлийн шамийла. Ша­милчин лавгсса чIумал, къашай хьуну, тийхва накьлу хьуну, увччуну ур.
Лавгун бур хIажлийн ванала арсру:
Аьли-хIажи. Ва лавгун ур кIийла. КIилчин нанийни кулпат-оьрчIругу бувцуну лавгун, тийхва ливчIун ур.
Баратилав-хIажи. ХIа­кьинусса Кьубиял шяраваллил школалул директор Мусал буттал ппу.
МахIаммада-хIажи. КъюкIул Аьлихъал МахIаммадал, чIиви МахIаммадлул буттал ппу.
МахIаммад-хIажи. Му­хIаммад Аминнул буттал буттал ппу.
Иту-хIажи. Итулав-Кьадинал буттал ппу.
МухIа-хIажи. Чарил усттартурал – Илияслул ва Дивирдул ппу.
Закарижа-хIажи. Къишттилихъал тухумраясса.
Мирза-хIажи. Биргьузхъал тухумраясса.
Ххажилав-хIажи. Мяммахъал Мирзал кулпатрал Ххажил буттал ппу.
Ххажи-хIажи. ХинтIихъал ПатIиматлул ниттил нину.
Залму-хIажи. Даццилавхъал агьулданиясса.
Аминат-хIажи. Бубалавхъал тухумраясса.
Хъунабутта-хIажи. ХIасан-ХIусайнхъал, Мусалавхъал тухумраясса.
Дивир-хIажи. ХIутухъал агьулданиясса.

Вай кIицI лавгсса хIа­житурал, гьаннингу, лавгун махъгу, жяматрал цIаний чIярусса давуртту дуллай бивкIун бур: ххуллурду бакьин буллай, лухччиний ризкьилун­сса бярду буллай, урттува чартту батIлай, хъюрду дуллай ва мукунма цайми-цаймигу бусравсса ишру бартбигьлай.
Даццилавхъал агьулданиясса Залму-хIажинал, щаргу къавхьуну, цила оьрму гьан бувну бур чирилуха зий, хIажлийн гьаннингу, бувкIун махъгу, архсса къурнил чулданий бургъи-гъарая буххансса, щябикIансса тавхантту кунмасса, чIаттирду бувну бур мунил. ХIакьинугума сагъну ливчIсса бур.

Ца укунсса ишгума хьуну бивкIун бур. ЦIахъар-базаллувунгу лавгун, зана хьуну нанийни, ца хъамитайпалул лякьа цIий сукку хьуну, архIалсса хъаннил му бувцуну гичча арх бакъасса Залму-хIажинал чIаттиравун буххан бувну, сагъну-саламатну оьрчI бувну бур.

Залму-хIажи кунмасса хIажитурал буслай бикIайва тIар, гъанчунал, чIаххув-чIарахнал цахьхьунна ка дугьан кунна дуллалисса арцу къаласайссия тIий. Так цала захIматрай, цала бюхъулий хIала-жалалну ляркъусса, цачIу-чIарав дихьлай салкьи хьун дурсса арцуцIух лагайсса бивкIун бур хIажлийн.

Нагу 93 шинавусса Оьмахан Вагьабов,
ш. Кьуби

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: