Къяннал жяматрацIунсса ца-кIива махъ

Къяннал жяматрацIунсса ца-кIива махъ

Къадаев Аьбдулкьасим чIя­русса шиннардий зий ивкI­ссар Дагъусттаннал финансирттал министрнал хъиривчуну. Мунал арс Арсен ЧIяв ттущал 10-мур классраву дуклай уссия. Дагъусттаннал мединститутгу къуртал бувну, яла зий уссия Онкологиялул азарханалий хирургну, «Анаварсса кумаграл станциялул» хъунаману, Къаякантуллал грязелечебницалул санитариялул хъунаману. Амма цува жагьилнува аьпалул хьуна.
Ккуллал райисполкомрал председательну зий уссия 60-ку шиннардий Бакриев Сиражу­ттин. Чансса чIумуй чIярусса давуртту дуруна мунал. Райцентрданийн неххал тия, Къуркъутул щаращуя, дурцусса щин хIакьинугу найнна дуссар. Дан дуруна Ваччиял зумакъирагърай кIира-шанна зивулийсса ххаллилсса къатри, миву буссия цал школа, яла — райисполком, финотдел, цIана бур райондалул даву дакъами даврил щаллу байсса центр.
ЦIуссалакрал райондалул цалчинма секретарьну, ДР-лул шяраваллил хозяйствалул министр­ну зий ивкIссар МахIаммадов Айгун Халидлул арс.
1980-ку шинал Ккуллал райкомрал 1-ма секретарьну зун увкIссия Абакаров Рапи Аьвдуразакьлул арс. Рапи райондалул бакIчину зузиссаксса хIаллай, чIярусса ххуй чулийннайсса дахханашивуртту хьуссия. Мунал хIарачатрайну Бакресс-Бажиганнал чуллайсса, Бабаюртуллал зоналийсса къутаннай дурссия ризкьичитуран ва ризкьилун стандартнайсса къатри, сарайрду, миккун бувцу­ссия чанигу. Дурссия мукунна райондалул культуралул 2 зивулийсса къатри.
1984-85-ку шиннардий щинал щаллу къахъанахъисса сун­батIуллангу, райцентрданул идарарттангу СунматIуллал Ссуруя щин дурцуссия. Муния махъ Рапи зий ивкIссар госпландалул хъунаманугу, шяраваллил хозяйствалул министрнугу.
Райондалул азарханалул хъунама хIакинну зий уссия Агъаев ХIусайн.
ХхюцIалку шиннардий Ккуллал райкомпартиялул 1-ма секретарьну, яла Ваччиял школалул директорну зий ивкIссар Абакаров ПатихI. ПатихIлул ­уссил арс Абакаров Валерьян уссия ЦIуссалакрал райондалул ОНО-рал хъунаману. Ц1а дурксса чичу Мязайхъал Казбекгу Къяниятуссар. Олимпий Т1урк1урдал чемпион, лач1ун укку Ширвани Мурадовлул нинугу Къяниятуссар.
УрчIцIалку шиннардил дайдихьулий цал райисполкомрал, яла райкомрал шоферну зий икIайссия ХIажимахIаммадов Энгельс МахIаммадал арс. Ттун цама дакIний акъар, укун, цала хIарачатрайну, къуллугърал шачIанттайх гьаз хьусса инсан, патриот.
Патриот хьун аьркинссар цал хьхьичI цала шяраваллил. Ваналгу шяраву дурунни цимирагу даву: дяъвилул аьрая зана къавхьуминнал аьпалун бацIан бунни мемориал комплекс, лагма ахъулссаннул мурхьругу бувгьуну. Бивщун цIусса тталлугу, электричествалул чанна лахъан дурунни буттал шяравалу.
Иттав макь дуркIуна, Энгельслул арс Нур­махIаммадлул дурсса чувшиву сававну, Аьрасатнал Президент В.В. Путиннул на «лаккучувра!» тIисса махъру бав­сса чIумал.
Къянияту ливчуну бур чIя­вусса элмулул кандидатътал ва доктортал.
МахIмуд Аьлилов
ш. СунбатIул

Читайте также: