Ххишала дакъа ххаллилсса даву

Ххишала дакъа ххаллилсса даву

ГьунчIукьатIув субботник

Гьай-гьай, жунма цинявннан ччан бикIай жулва къатта-къушлийгу, къатта-къушлил лагмагу марцIшиву, низам дуну. Шяраваллил кьатIув яхъанай бухьурчангу, жулла хьхьичIра-хьхьичIсса мина, къатта-къуш хъанай бур жува хъуни хьусса буттал кIану. Шяравуминная ихтилатвагу бакъар, цанчирчан ми зийгу, захIмат буллайгу бур буттал шяраву.

ГьунчIукьатIрал шяраву махъсса ппурттуву тамансса ххуй-ххуйсса давуртту дан хьунни, республикалул бикIу, жяматрал бикIу кумаграйну. Бунни ххишала бакъа ххуйсса, райондалий чувчIав бакъасса ххуллу. Хъинну ххуйну бакьин бунни, цIусса кьай-кьуйгу дирхьуну, шяраваллил клуб. Ххуллул зуманицIух бувгьунни мурхьру. Цайми давурттугу дур дурссагу, дуллалиссагу, шяравуминнал тагьар, багьу-бизу ххуй бансса.

Амма, циксса ххуй-ххуйсса давуртту дулларчагу, марцIшиву ва низам дакъахьурчан, шяраваллил чIалачIин дакъар. Жунмания ччан бикIай марцIсса кIичIирттавух занан, лагма-ялтту узданшиву дуну. Мукун бикIаншиврул, хьхьичIра-хьхьичI цIинцI, ччюрк кьатIув дичлан къабучIир, лагма-ялттусса кIанттурду чапал буллан къабучIир. Инсантал бикIай гьалак буклай, ай, лагмара чапалшиву дур, низам дакъар тIий. Амма цивппа буссар паракьатну, дирирмур цIинцI щяв дичлай. Гьарцаннан аьркинни цаятура дайдишин марцIшивугу, низамгу. Жулва-жулва оьрчIангу эбрат ккаккан дан аьркинни, марцIшивугу, низамгу аьркинсса куццуй дуручлай.

Шиккува ца мисал хIисаврай бусанна ттущалва хьусса ишираягу. На 16 шинаву, ГьунчIукьатIув школагу къуртал бувну, лавгссияв Москавлив институтравун уххан. Ца кьини, ларсун мороженоегу, най ура гагу канай. Га усса кIанай мороженое дархIуну диркIсса чагъаргу щяв бувтссия. Му зат ккавккун, ца бугьарасса хъамитайпалул, ттучIан гъангу хьуну, ниттил къаучинсса куццуй, ца ххуйсса, кIукIлува-кIукIлусса чIуний увкуна: «Ттул арс, мукун чагъар щяв бутан къабучIиссар, тана та кIанай цIинцI дичайсса зат дурхха», – куну. Ттун мукунсса нач хьунахха микку, на най унува хъамитайпалухь багъишла ити увкуссия. Муксса асар биян бувна та хъамитайпалул ттухьва гай махъру увкусса куццул. Тания шиннай на тачIав щяв зат къарутара.
Апрельданул 23-нний Гьун­чIукьатI­рал шяраву хьунни хъинну сантирайсса субботник. Гьуртту хьунни шяраву яхъанахъимигу, шагьрурдая бувкIмигу. ХьхьичI гьантрайва жулва жяматрал «группалуву» буссия баян бувну субботник душивугу ва ци дуллантIиссаривгу. Ми­ккува буссия гьурттушинна дан къашайминнаща общиналул счетрайн цащара шайсса арцул взнос дуван куну. Ва оьвчаврийн таманссаннал жаваб дуллунни. Субботникрай гьуртту хьунни 75-80 инсан. Ми бакъассагу, 45 инсаннал арцу дирчунни счетрайн. Бия 500 къуруш дирчуссагу, бия 3000 дирчу­ссагу. ЦIуллу баннав цинявгу!

Субботникрай ца бригадалул марцI дурунни МечIагьан, чIаравсса неххамачI, Кьумухсса зиллул лагма-ялттусса кIану, МемориалданучIату мизитрачIан нанисса ххуллу. КIилчинмур бригада зий бия Щарнил ламул лувалу ва лагма-ялттусса неххамачI марцI дуллай. Шамилчинмур бригада бия ттучандалул ва клубрал лагма-ялтту лакьлай ва бярнил ттарацIув нанисса чурттурду марцI буллай. Мукьилчинмур бригада бия оьрмулухун дичлай бивкIсса чапалшиврул бувцIусса, мунийн бувну кьункьалгу лавсун нанисса, Ххурухханттайсса ламул чулух марцIшиву дуллай ва му ламучIату мизитрал чулинмай нанисса ххуллу лакьлай. Вай бакъассагу, ца бригада буссия шяравунсса ххуллу бакьин буллалиссаксса хIаллай бугьан къавхьусса мурхьру бугьлай, 130 мурхь бугу-бувгьуну, миннуйн щин рутIлансса сантгу дурну, гъаттарал зия къабан циняв бувгьусса мурхьирдал лагма чапардугу дурссар. ДартIсса ччюрк, чапалшиву ччуччин шаймур га дусса кIанттай ччурччуну, къашаймур, дарвагру бувцIуну, машиналийн дирчуссар.

Учин бюхъанссар, ххишала дакъа ххаллилсса даву хьунни куну. Цинявгу субботникрай гьурттушинна дурминнайн, даврийну бикIу, арцуйну бикIу, хъунмасса барчаллагь! Вания тийнмайгу укун бавкьуну, хIалану, кувннал кув чIарав бавцIуну, жяматрал даву дан цIуллушивугу, кьудратгу дулуннав гьарцаннахьхьун! Жулва оьрчIангу ва даву эбратну хьуннав! Умуд бур вания тийнмай марцI був­сса кIанттурдайн ччюрк, чапалшиву дичин халкьуннал дакIру къадиянссар тIисса.
Субботникрайнсса батIаву дан куну буссия 9 ссят ва 30 минутраву Хъухъалав, администрациялул хьхьичI. Дахьва жу бавтIсса чIумал, Украиннай нанисса спецоперациялуву гьуртту хъанай, ца-кIива гьантлий шавай игьалаган итаавкьусса, ХIамидлул ва Лидал арс, Ярагъи махъунай цала частьравун тIайла уклай бия. Хъювусулну гъанчугу бия. Гьай-гьай, цинявнналагу ду­аьртту дурну тIайла увкссар Ярагъи. Ина дакI ххарину, сагъ-саламатну нитти-буттал ялун зана хьуннав! ЯхI бува! Жу циняв вихну буру ина, вийва бивхьусса буржгу лавхъун, лажин кIялану вила буттал шяравун зана хьуншиврийн. Ихтилат багьувкун, шиккува учин ччай ура, жулва шяравасса бикIу, цайми-цайми кIанттурдаясса бикIу, цинявппагу та спецоперациялий гьуртту хъанахъими цала-цала шаппай цIуллуну зана хьуннав куну. Жува цинявппагу Аллагьнал буруччиннав!

Зиябуттин ХIажимирзаев

Читайте также: