Театрдал ккураннал конкурс

Театрдал ккураннал конкурс

Март зурул 27-нний кIицI лагай Театрданул кьини. Ва кьинилун хасну март зурул 28-нний дуван хIукму бувну буссия Ккуллал райондалул шяраваллавусса Культуралул къатрачIасса театрдал кружокирттал дянивсса конкурс. Амма, райондалий му кьини язисса бивкIу хьуну бушаврийн бувну, конкурс махъун дуртуна.

Вана утти, апрель зурул 11-нний, хьунни му конкурс. Конкурсрал сиптачиталну бия Хъусращиял шяраваллил халкьуннал театрданул режиссер Сулайманов Марсель ва Культуралул управлениялул каялувчи Ибрагьимова Марина.

Конкурсравух гьуртту хъанай бия Вихьуллал, ЧIяйннал-Хъюйннал цачIусса, Ккуллал,1-мур ЦIувкIуллал, Хъювхъиял, СунбатIуллал коллективру. Ккаккан буллалисса пьесардал тема дия дяъвилул иширттал. Хъинну хIарачатрай роллу дугьлай бия цинявппагу гьурттучитал. КIицI дуван ччива цаппара гьурттучитурал цIарду: Вихьуллал ХIасан-ХIусайнова Рукьижат, Оьмариева Камилат, ЧIяйннал Аьбдуллаев Арсен, СунбатIуллал Каптарова ПатIимат.

Конкурсрал ахирданий жюрилул дуруна укунсса жям: 1-мур кIану буллуна Вихьуллахьхьун, кIилчинмур — ЧIяйнна-Хъюй­ннахьхьун, шамилчинмур – Сун­батIуллахьхьун.
Буллуна цанма лавхьхьусса дип­ломругу, бахшишругу.

Читайте также: