Маччучларду зунттурду

Буслай бур, ккаккан буллай бур, чичлай бур кказитирттай, луттирдай, тIабиаьт – му инсаннал ца базусса зат душиву. Ванингу, чурххайсса базурдан кунма, зараллу буллан къабучIишиву. Вана вай зараллу бувай чIун дучIай интту.

ЯттичIасса хIухчалт бур лухччацIун цIу щилай, дукIурасса кьаркь ххар­тту ччу­ччирча, ччяни уртту шай­ссар тIисса пикрилий. Амма му мукун бакъар тIиссагу бур пикри. Ххарттащал ччучлаччиссар ущу-щулгъи, ялун личин нанисса уртту-т1ут1ал мархри,гьанна.
Амма ччучлай бур зунттурду гьарца шинах.