Хъярч-махсаралул кьини

Хъярч-махсаралул кьини

Апрель зурул 1-нний ЧIяйннал шяраваллил Культуралул къатраву хьунни Хъярч-махсаралул кьинилун хас дурсса тяхъашиву. Мунил сиптачину бия Культуралул къатрал хъунмур Алхасова СалихIат. Мукунма гьуртту хъанай бия бугьарасса инсанталгу, дуклаки оьрчIругу. Бугьараминнавух ия Кьурбанов Максим, Аьбдуллаев Арсен ва цаймигу. Бувсуна анекдотру, оьрчIал ккаккан бувна хъярчийсса сценкартту.

Читайте также: