Барча вил юбилей!

Барча вил юбилей!

Апрель зурул 10-нний оьрмулул 60 шин бартлаглагиссар лакрал ва Дагъусттаннал цIанихсса арснан, Дагъусттаннал халкьуннал виричу, аьрали генерал, МахIаммадлул арс Муслим Даххаевлун.

Муслим увссар 1962-ку шинал ЦIуссаккуллал шяраву. 1983-ку шиная айивхьуну, зий ивкIссар ЦIуссалакрал райондалул виваллил иширттал отделданий, 1999-ку шинал ивтссар ЦIуссалакрал РОВД-лул хъунаману. Дагъус­ттаннал аьрщарайн боевиктал ххявхсса чIумал ккаккан дурсса чувшиврухлу лайкь хьуссар Къучагъшиврул ордендалун.
2005-2017-ку шиннардий Аьра­сатнал ФСИН-далул Да­гъусттаннал Управлениялул хъунаману зий Муслим Даххаевлул хъуннасса даву дурссар Дагъус­ттаннал уголовно-исполнительная система хьхьичIуннай дан, зузалтрансса ва танмихIрайн кIункIу бувминнансса шартIру къулай дан. 2017-ку шинал ивтссар Ростовуллал областьрайсса Аьрасатнал ФСИН-данул Агьаммур управлениялул хъунаману. Ва къуллугърай ивкIссар 2000-ку шинайн ияннин.
Виваллил иширттал органнаву ва УИС-рал системалуву зузисса шиннардий Муслим Даххаев лайкь хьуссар личIи-личIисса наградарттан.
ХIурмат лавайсса Муслим МахIаммадович! ДакIнийхтуну барча дуллай буру вил юбилей. ЧIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, ялуннайсса ххари-хъиншивуртту!
Вил дакIнийсса цинявппагу мурадру бартлаганнав, буруккинтту бухлаганнав! Винмагу, инава ххираминналгу ххари уллай итаннав!
Хъинсса бияннав хъинсса дустурая!
Цинявппагу вил хIурмат буми, кьадру-кьимат кIулми

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: