«Так хъачIрай хъачI дирхьунур жущава ялапар хьун бюхъантIисса»

«Так хъачIрай хъачI дирхьунур жущава ялапар хьун бюхъантIисса»

Март зурул 29-нний Москавлив дунияллул диннал вакилтурал сипталийну ПаччахIлугърал Думалуву хьуссар дунияллул динну нацизмалийн ва фашизмалийн къарши бацIаврицIун бавхIусса «ккуркки стол». Муниясса сюжет дия Ставрополлал «Вести» ГТРК-лий.

«Ккуркки столданул» давриву гьуртту хьунни Аьрасатнал Президентнал Администрациялул, диннал ккураннал, министерстварттал ва идарарттал вакилтал, аьлимтал ва жяматийсса ишккаккулт.
Жяматийсса ва диннал ккураннал суаллайн багьайсса ПаччахIлугърал Думалул граждан общество хьхьичIуннай даврил комитетрал хъунмур Ольга Тимофеевал кIицI лавгунни, хьхьичIух цIакьсса бару къабарча, фашизмалул ва нацизмалул дуниял оьлицIал дан бю­хъайшиву.
– Дунияллун чIалай бакъая мяйра шинал мутталий Украиннал националистътурал зулмулулу ливчIсса Донбассрал агьлу.
ХIакьину дунияллий хъанахъимуних паракьатну уруган цукун бюхъайссар дакIниву иман дусса инсаннаща? Неонацизмалул бакI гьаз дурну, инсантал миллатрах бурувгун личIи буллай бур. Дакьаву ччисса инсантурал ттиликIрах лагу бивкIун, неонацистал фашистътурал тIуллу дуллай бур, – увкунни Ольга Тимофеевал.
Донбассрал агьлу ххассал буллалисса хасъсса операциялуву жан кьурван дурминнавух 25 шинал оьрмулувусса дагъусттанлув НурмахIаммад ХIажимахIаммадовгу кIицI лавгун, Ольга Тимофеевал махъ буллунни Виричунал буттахьхьун Энгельс ХIажи­махIамма­довлухьхьун.
– Цала кутIасса оьрму ттул арснал бувтунни лайкьну, лайкьну хьунабавкьунни бивкIугу, хIакьсса чув-адаминан ва хIакьсса бусурманчунан багьайсса куццуй. Щил-бунугу бюхъай цIуххин, ссал цIаний ивкIуссар, ссал цIанийри хIакьину жула билаят ва мунил агьлу ва хIасрат духIлахIисса куну. ДакI дарцIуну ура, ттун кунна, зун зуннагу кIулну душиврий вай суаллахьхьунсса жавабру, – увкунни Энгельс ХIажимахIаммадовлул.
Ванал кIицI лавгунни Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул махъру, билаятрал мурадру буруччаврил цIаний агьулданул дуллалисса виричушивуртту чIалачIийни, цувагу му миллатрал инсанна учин пахрулий ура тIисса.
– Аьрасатнал вив жува ци мазрай гъалгъа тIий бухьурчагу, цума Заннайн лабизлай бухьурчагу, так цачIу, хъачIрай хъачI дирхьунур жущава дакьаврий ялапар хьун бюхъантIисса, – увкунни Энгельслул.

Э. ХIажимахIаммадов Аьрасатнал Бусурманнал рувхIанийсса ккурандалул бакIчи Албир-Хазрат Кргановлущал

Ванал ихтилатрая махъ ккаккан дурунни Аьрасатнал Ви­ричу НурмахIаммад ХIажи­ма­хIаммадовлун хас дурсса видео­ролик.

Читайте также: