Украинная увкIсса танкист хьунаавкьунни журналистътуращал

Украинная увкIсса танкист хьунаавкьунни журналистътуращал

АрвахIкьини, апрель зурул 27-нний, «Дагестан» РИА-лий журналистътуращал хьунаавкьунни Украиннавусса аьрали операциялуву къучагъшиву ккаккан дурну, Донбассрал виричу хьусса хъунама сержант Марат Халикьов.  Танкист Марат Халикьовлул, контузить хьуну ва иттав цIалцIал щавурду дирну дунура, душманнал цIарава бу­ккан бувну бур цала экипаж ва захIматсса щаву дирсса аьраличу. Маратлул бусласимунийн бувну, колонна националистътурал луркIандалухьхьун дирирну дур. Данди бавцIуну, вайннаща бювхъуну бур душманнал цаппара кьюкьри бат дан. Танкрал ччуччия духларгукун, экипажрал хIукму бувну бур, душманнахьхьун къадириян, танк пIякь учин дан.
– Гьай-гьай, ттун му даву дан ччай бакъая, амма жула танк трофей хIисаврай душманна­хьхьун дириян дитан пайда ба­къая, – тIий ур Марат.
Журналистътурал суалла­хьхьун жаваб дуллай, Маратлул бувсунни Верховный главнокомандующий Владимир Путиннул хасъсса аьрали операция бансса хIукму т1айласса бушиву, цала аьра­литурал хьхьичIва-хьхьичIсса бурж агьали ххассал баву бушиву. Мукунма ванал кIицI лавгунни Украиннал агьалинал Аьра­сатнал аьралитурайн цичIав зид бакъашиву. Гуманитар кумаграл хIакъиравусса суалданун жаваб дуллай, Маратлул бувсунни дука-хIачIанмур цачIара диялну душиву, Аьрасатнал аьралуннал цивппа гьарица аьркинмунил дузал буллай бушиву.
– Агана жу цамур куццуй талай бивкIссания, нукIура Ххувшаву ларсун дикIантIиссия, амма жул агьаммур мурад — агьали хха­ссал бавур, – увкунни Маратлул.
Ванал бувсунни отпуск къуртал хьуну махъ цува ивкIсса кIанттурдайн зана хьунсса пик­ри бушиву.
ДакIнийн бутан, Марат «Дагестан» РИА-лул площадкалий цалчин акъар журналистътуращал хьунаакьлакьисса, хьхьичIсса хьунабакьаву хьуссия цаппара шиннардил хьхьичI Марат дунияллул халкьуннал дянивсса танкрал биатлондалул бяст-ччаллаву ххув хьу­сса чIумал.

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: