Ахъ бугьангу кумаг буллай бур

Ахъ бугьангу кумаг буллай бур

Апрель зуруй зунттаву цала аьркинмур дугьан анавар буккай шяраваллил агьлу. Амма бугьарасса, цивппалу яхъана­хъисса ягу мушакъатсса инсантуран бигьану къабикIай ахъ биххангу, аьркинмур дугьангу. Укунминнан кумагран буккай ЗахIматрал министерствалул социал идарарттал зузалт.

Вана Ккуллал райондалийгу мукунсса ка-кумаг бунни социал зузалтрал цала аякьалийн лавсъсса 100 инсаннан. Аьмну райондалий социал кумаг бувайсса бур 306 инсаннан.
– Шяраваллил кIанттурдай яхъанахъиминнан ччиссар хъунил парчлуя хайр ласун, нувщи-къур дугьан, ахъ букъавгьуну битан къаххуйрихха. Бугьараминнаща ва мушакъатминнаща бигьану хъанай бакъахьувкун, жу миннан кумагран буккару, ми цала ахъувасса ахънилсса дакъа личIан къабитару, – увкунни райондалул социал идаралул вакилнал.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: