Дараччи-тIутIал хъирив къуппан-тIутIивгу чантI увкунни

Дараччи-тIутIал хъирив къуппан-тIутIивгу чантI увкунни

Гьашину зунттавусса кIи дукIунияр дяркъусса дия. Интгу чIалну дукIлай дур. На цакьнива бувсъссия зухь апрель зурул 4-нний ялун лирчушиву зунттаву дараччи. Вана апрель зурул 11-нний ттул янилун дагьунни къуппан-тIутIивгу.

Ттун вай къуппан-тIутIив дукIу мартрал 30-ннийра янилун дагьну диркIун дия. Бюхъай цавайннал: «Ванан гъалгъа тIун тIутIив дакъа дакъассарив?» – учингу. Явара, мукун маучару. Оьрмулуву гьарца иширал цинма лавхьхьусса лахIзагу, аьркиншиннагу дурхха. ТIутIах цал ххишала ябитаврил жувурагу цирив ца ххуйшиврул лишан ххишала хьун дуллай дакъарив? Дуссар!

Читайте также: