«Дагъусттаннай АПК даиман хьхьичIмур ххуттай бивкIссар»

«Дагъусттаннай АПК даиман хьхьичIмур ххуттай бивкIссар»

Апрельданул 5-нний ДР-лул БакIчи Сергей Меликовлул каялувшиврий хьунни ДР-лул БакIчиначIасса Агропромышленностьрал комплекс лябуккан баврил советрал батIаву.

Дагъусттаннал БакIчинал тIи­мунийну, бигьа дакъасса тагьардануву паччахIлугърал ляхълай дур арцул луртанну хьхьичIва бувсса кумагругу ябувну, ялунгу гьарта баншиврул. «Дагъусттаннай АПК даиман хьхьичIмур ххуттай бивкIссар, ми чараннал мяънагу хъуннасса дуссар»,– кунни Сергей Меликовлул. Мунал бувсунни Аьрасатнал АПК-лул аралувуДагъусттаннал кIилчинмур кIану бугьлай бушиву хъуни гъаттарал аьдадрал чулуха, арулчинмур кIану (СКФО-рай цалчинмур кIану) – накI ласаврил чулуха, СКФО-рай кIилчинмур кIану – биххансса ризкьилул ва аьнакIал чулуха. Ятту чIявушиврул ва миннуя ппал ласаврил чулуха республикалул бугьлай бушиву цалчинмур кIану.

Дагъусттаннал БакIчинал бувсунни мукунма республикалул АПК-лул аралувусса захIматшивурттал ва проектру бартдигьаврил хIакъиравугу.
АПК-лул цIанасса тагьарданул хIакъираву ихтилат бунни ДР-лул шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул министр Баттал Батталовлул. Ванал тIимунийну, интту хъуру дугьан аьркинну дур 225 азарда гектарданий, ягу дукIунияр 10 азарда гектарданул ххишаласса. Гьартану бувсунни цуми районнай циксса дугьан тIий буссарив. Баттал Батталовлул тасттикь бунни санкциярттайну му аралуву захIматшивуртту хIасул хъанай душиву, амма ми духлаган дувансса давуртту дуллай бушиву.

Министрнал бувсунни мукунма дукиялул багьри лахъ шаврил хьхьичIалу кьукьаву мурадрай шагьрурдал ва районнал администрациярттащал цачIу муданна дуллай бушиву шяраваллил бакIлахъиялул ярмукIартту, миннуй бакIлахъия дахлай бушиву базаллул багьраяр кьюркьуну.

Дагъусттаннал премьер-министр Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул тIимунийну, хIадур хъанай бур районнал дянивсса машинарттал ва транспортрал станцияртту дузал буллан.
БатIаврий гьуртту хьуминнал ххал бивгьунни АПК-луйн багьайсса цаймигу агьамсса ма­съалартту.

Читайте также: