Ххувшаврил байрандалийнсса хIадуршин

Лакрал райондалул администрациялий хьунни Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий ххув хьуну 77 шин там шаврин хас дурсса мероприятиярттайнсса хIадуршиндарал ялувсса батIаву.

Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгунни, щала билаятрай кунма, райондалул агьалинал хьхьичIгу бушиву Ххувшаврил Кьинилун хас дурсса давуртту бюхттулсса даражалий бартдигьинсса мурад.

ЦIакь дурну дур байрандалул программа. ХьхьичIрасса шиннардий кунна, райцентрданий Гъумук хьунтIий дур дяъвилий ливтIуми дакIнийн бичлачи­сса мероприятияртту, спортрал бяст-ччаллу.
Райондалул бакIчинал кIицI лавгунни му кьининийн гьарца шяраву, дяъвилия зана къавхьуминнансса гьайкаллал лагма-ялттусса кIанттурдугу марцI бувну, гьайкаллу цирдагу, сирду бувккун, дакьин дан багьлай бушиву.

Ххувшаврил парадру ва магьирлугърал мероприятияртту дан ккаккан дурунни райондалул цайми шяраваллавугу.