Байраннайнсса хIадуршинна

Байраннайнсса хIадуршинна

Бюхттулсса Ххувшаврил 77 шинал байрандалийнсса хIадур­шинна дуллай, Цуссалакрал райондалул администрациялул ва идарарттал зузалт бувккунни субботникрайн. Ва кьини ци­нявппагу зузалтрал марцI буккан бунни идарарттал лагма-ялттусса кIанттурду ва райцентрданул майдан. ЦIуссалакрал раондалий аьдат­райн бувну, байран дайдишин хьхьичI субботникру баян баврийну, марцIшиврул низам дишаву бакъассагу, агьали кувнначIан кув гъан бувну, цачIун буллай бур.

Ва ххуллух райондалий ду­ллалисса субботник хас дурну дия Майрал 1-мур ва Ххувшаврил 77 шин шаврил байраннан. Райондалий баян бувсса субботникрайн хъуниминнащал архIал бувккун бия дуклаки оьрчIругу. Вайннал Хасавюртлия ЦIуссалакрал шяравун бияннинсса ххуллийхсса мурхьру кIяла бунни. Идарар­ттал зузалтрал дурцунни уртту, ххуку бунни кьавкьсса мурхьру ва дуккан дунни ччюрк. ЦIанасса ппурттуву ЦIуссалакрал райондалул щархъаву най дуссар Буттал КIанттул ЦIанийсса Хъун дяъвилул гьурттучитуран дирхьусса гьайкаллу марцI дуккан дуллали­сса субботникругу.

Райондалий уттигу Ххувшаврил байран дайдишиннин низамрайн дуцинсса цикссагу давур­тту дан лирчIун дур. Гихуннайгу субботникру дуллай миннуха зун тIий бур администрациялул ва идарарттал зузалт.

ЦIуссалакрал райондалул БакI­чи МахIаммад-ХIажи Айдиевлул оьвчаву дунни вай давурттавух гьуртту хьуну ччиминнайн.
Райондалул центрну хъана­хъисса ЦIуссалакрл шяраву Май зурул 9-нний кIюрххицIунмай тIутIал шалкри бишинтIиссар Хъун дяъвилул гьурттучитурал гьайкалдануцI. Райцентрданул майданнив дантIиссар шадлугърал митинг, культураллул къатрал артистътурал сакин дурсса концерт ва цаймигу мероприятияртту.

Аватар

Имара Саидова

Журналист, обозреватель. Освещает культурные собыия в Лакском и Новолакском районах.

Читайте также: