Жижара

МахIмудлул арс Давыдов Низами
Уттигъанну Каспийскалий, мизитраву чаклий унува, къюкI дарцIуну, ахиратравун лавгунни ЧIурттащатусса Давыдов МахIмудлул ва Жариятлул арс Низами.
Низаминан дурагу 41 шинъя. Ва ия дакI хъинсса, ас-намус бу­сса, мюхтажминнан ка-кумаг бан мудангу хьхьичIунсса жагьил.

Ниттил цIания

ХIайп бакъаяв вил чурх
ХIавтIливух бишин,
Вил жагьилсса гьайбат
Гьаттаву кIучI дан.

Цал ттигу вил иттав
Дуруган хьурдай,
ДакI рахIат дукканнин
Ххира ан хьурдай.

Ххирасса лявкъунна
Ина Заннангу,
Мизитраву ивчIан
Кьисмат чивчусса.

Насу, дадал, насу
Заннал увцунийн,
Вил бунагьиртталгу
Ялтту учIаннав!
Ниттилссу Набат

 


Кьурбаннул арс Кьасимов кьасим

Апрель зурул 16-нний оьрмулул 88 шинаву жуятува личIи хьунни бусравсса лаккучу, балайчи, шаэр, ххаллилсса ппу, Кьасимов Кьасим Кьурбаннул арс.
Увну ур Кьасим 1934-ку шинал сентябрь зурул 29-нний МахIачкъалалив, партиялул зузала Кьурбаннул ва педагогикалул институтрал преподаватель ПатIиматлул кулпатраву. МахIачкъалаллал 1-мур школагу къуртал бувну, увххун ур М. Ломоносовлул цIанийсса Москавуллал университетрал геологиялул факультетрайн. Ва къуртал бувну махъ, увххун ур Ленинградуллал паччахIлугърал консерваториялувун, вокалданул факультетрайн.
1965-ку шинал дуккавугу къуртал дурну, зана хьуну ур Дагъусттаннайн. Зий ивкIун ур цал Дагъусттаннал радиолий ва телевидениялий, мунияр махъ паччахIлугърал филармониялий, Культпросветучилищалуву, Дагъусттаннал университетрал музыкалул факультетрай, Лакрал театрдануву, Москавуллал филармониялий. Кьасим бусса оьрмулий элмулухун агьну ивкIун ур. Ванал итабавкьуну бур оьрчIансса ч1явусса шеърирду ва балайрду. Кьасим ивкIун ур «Забота и жизнь» тIисса ихIсандалул фондрал попечительтурал советрал членгу.
Ва ия дакI аьчухсса, инсантуращал хIал бавкьусса инсан. Чув ухьурчагу, бусравну, хIурматрай ия архIал зузиминначIа.
Кьасим аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, оьрчIахь, махъсса цинявннахь. РухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари аннав.
Дустал, гьалмахтал,
уртакьтал


Минкаиллул душ Ибрагьимова Кьурбан-ПатIимат

Апрель зурул 22-нний лавгунни дунияллия ГьунчIукьатIрал жяматрал дянив хъунмасса хIурмат хIалал бувсса, ххаллилсса хъамитайпа, Минкаиллул душ Ибрагьимова Кьурбан-ПатIимат.
Кьурбан-ПатIимат бувну бур март зурул 9-нний 1943-ку шинал ГьунчIукьатIув. 1949-ку шинал вайннал кулпат Къазахъисттаннайн, Алма-Ата шагьрулийн, бивзун бур. Дяъвилул хъиривсса, къабигьасса шиннардий ванил нитти-буттал ца арсгу, шанма душгу ччаннай бацIан бувну, узданну чивун буккан бувссар.
1962-ку шинал Кьурбан-ПатIимат щар хьуну бур Бухарнавун, тиккува къуртал бувну бур педагогикалул институтрал физика-математикалул факультет. Ва зий бивкIссар ххуй-ххуйсса давурттай: Агропромрай капитальный строительствалул отделданул хъунмурну, СсуникIурттал трестрай отделданул хъунмурну.
Ванил давурттан ххуйсса кьимат бивщуну, хIукуматрал тамансса ХIурматрал грамотар­тту дуллуссар. Ва бия ЗахIматрал ветеран. 2003-ку шинал, пенсиялийн бувккун мукьах, зана хьуссия Дагъусттаннайн, цилва наслулучIан. Ва щалвагу жяматрал дянив бусравсса, инсантуращал хIал бавкьусса, дакI-аьмал хъинсса хъамитайпа буссия.
Кьурбан-ПатIимат аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру арсурваврахь Жабраиллухь ва Рамизлухь, душнихь Маринахь, вайннал наслулухь, цинявппагу гъан-маччанахь. Имандалий лавгун лякъиннав, цил рухI хъинний дишиннав, барачат махъ ливчIун лякъиннав!
ГьунчIукьатIрал жямат


Чараклул арс МутIаллиев МутIалли

Лахъисса хIаллай къашавайгу ивкIун, апрель зуруй жуятува яла лавгунни Вихьуллал шяраваллил жяматрал хIурмат лавайсса, ххаллилсса учитель, Чараклул арс МутIаллиев МутIалли.
МутIалли увну ур 1949-ку ши­нал Вихьуллал шяраву, Чараклул ва Аьйшал-бавал кулпатраву.
1967-ку шинал Вихьуллал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, дуклан увххун ур Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал чил мазурдил факультетравун. Университет къуртал бувну махъ, зий ивкIссар Вихьуллал дянивмур даражалул школалий учительну, психологну.
МутIалли уссия хъинну цала даву кIулсса, оьрчIан цала дакI дулун махъал акъасса учитель. Ва ия чIарав зузиминнал маслихIатчи, шяраву хъана­хъисса гьарца иширавух гьуртту шайсса, бунияласса ватанчи. Ванал шяраву хъанай бивкIсса биялсса хъатIай тямадашиву дур­ссар. МутIалли лайкь хьуссар «Отличник народного образования РСФСР» тIисса цIанин.
МутIаллил ва ванал кулпатрал ПатIиматлул чивун буккан бувссар кIия арс ва кIива душ. ПатIимат цуппагу щала оьрмулий зий буссар учительницану Вихьуллал школалий.
Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпат ПатIиматлухь, арсурваврахь, душваврахь, уссур­ссуннахь, цинявппагу вайннал гъанссаннахь. МутIаллил бунагьирттал аьпа баннав, паракьат хьуния нур дизаннав. Амин!

Вихьуллал жямат, Вихьуллал школалул учительтурал коллектив