Жижара буллай буру

Жижара буллай буру

МахIаммадлул душ Буттаева (ХIажиева) ПатIима

Вай гьантрай аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса хъамитайпа, хъинсса нину, Ккурккуллал шяравасса МахIаммадлул душ ПатIима Буттаева.
Бувну бур ПатIима 1926-ку шинал январь зурул 20-нний Ккурккуллал шяраву. 1944-ку шинал къуртал бувну бур Гъумучиял педучилище. Мунияр махъ зий бивкIун бур Кьубиял, ЧукIуннал, Гъумучиял школардай.
ПатIима бия дакI аьчухсса, тIул-тIабиаьт ххуйсса, гьарнащал бавкьусса инсан. Цила лас, цIанихсса журналист МахIаммад Буттаевлущал ванил, ххаллилсса тарбиягу дуллуну, цала-цала оьрмулул ххуллийн бивчунни шанма душгу, ца арсгу.
Буттаевхъал бия хъамал ххирасса, бухху-букку чан бакъа­сса кулпат. ВайнначIан батIайва мачча-гъанмигу, архIал зузимигу, шярава бувкIмигу. ПатIималгу циняв ненттабакI тIивтIуну кьамул байва. Ва бия ка тIиртIусса, цаманал дакIниймур лаласун кIулсса, инсаншиву дусса хъамитайпа. Ккурккуллал жяматран, цинявппагу кIулминнан бавкьусса, нахIу-хIалимсса Буттаевхъал кулпат хъинну бусравну бикIайва. Ххаллилсса, эбратрансса оьрму бувтунни вайннал кIинналагу.
ПатIима аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру оьрчIахь, оьрчIал оьрчIахь, махъсса гъан-маччанахь. РухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари баннав.

Ккурккуллал жямат


МахIаммадлул арс ХIажиев Аьрип

Ххаллилсса ккуркличув, МахIаммадлул арс ХIажиев Аьрип аьпалухьхьун лавгун 52 гьантта хьунни.
Аьрип увну ур 1943-ку ши­­нал Ккурккуллал шяраву хIурматрайсса МахIаммадлул ва Кумсиятлул кулпатраву. Ванал бувккуну бур Москавуллал пищевой институтрал виноделиялул факультет. Му къуртал байхту, зий ивкIун ур Манаскантливсса Чахир дай заводрай. Мунияр махъ – Винодельческий промышленностьрал ялув бацIаврил инспекциялий. Аьрип ивкIун ур, чахирданул промышленностьраву акъассагу, дуки-хIачIиялулссаннулгу дегустатор. Ва инспекциялий зий Аьриплул дурну дур 22 шин. Ва ивкIун ур лавайсса даражалул пишакар. Чув зий ухьурчангу, бусравну ивкIун ур каялувчитуран ва архIал зузиминнан. ЗахIматрал ххуллий ва лайкь хьуну ур цикссагу наградарттан.
Ххирассия Аьрип шяраваллил жяматрангу, мачча-гъаннангу, дустурангу. Ва ия хIал бавкьусса, гьарцаннащал маз лякъин кIулсса, махъ-ихтилатран аьчухсса инсан.
Аьрип аьпалухьхьун лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпат­рахь, оьрчIахь ва махъсса гъан-маччанахь.
Имандалий лавгун хьуннав, Алжаннул ххари аннав.

Ккурккуллал жямат


Хъуннасса пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру МахIаммадлул арс ХIажимахIаммадов Энгельслухь, ванал арс  НурмахIаммад  нязаннивсса оьрмулий аьпалухьхьун лагаврийн бувну. Виричувшиврий жан харж дурсса арснах нину-ппу аьтIун къабикIайссар тIисса бур жула зунттал халкьуннал учала. Дулуннав Заннал зу­хьхьун ссавур му язисса бивкIулул дард лялиян дансса.
НурмахIаммадлул рух1 рахIатний дишиннав.

«Илчи» кказитрал коллектив


ДакIнийхтуну хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай буру Украиннал аьрщарайсса дяъвилий жан харж дурсса Виричув НурмахIаммад ХIажимахIаммадовлул буттахь Энгельслухь, ни­ттихь Сапижатлухь, щалвагу Къяннал жяматрахь. НурмахIаммадлул илданун ккаккан бунни Дагъусттаннал ватандалул цIаний цIаравун ххяххан хIадурсса арсру бушивугу, душманнахьхьун мадад къабулайсса вирттал бушивугу. Щалвагу Аьрасатнаву хIакьину ванал чувшиврия буслайгу, чичлайгу бур, укун аслансса арс тарбия ув­сса нитти-буттайнгу барчаллагьрай.
Алжаннул ххари уваннав НурмахIаммад, ванал бивкIулул кьурчIишиву духIансса ссавур нитти-буттахьхьун, кулпатрахьхьун, гъанцириннахьхьун дулуннав!

М. Илиясовал цIанийсса «Дараччи» фонд


ДакIнийхтуну кIидачIлай буру хъуннасса дард-хажалат жула Ватандалул ялунмайсса паракьатсса оьрмулул цIаний цалла жан дуллусса НурмахIаммадлул буттахь, ниттихь ва махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь. Зу тарбия увну ур лакралгу, Дагъусттанналгу, Аьрасатналгу лайкьсса арс, хIакьсса виричув.
Цал рухI Аллагьнал алжаннуву хьун даннав!

ТтурчIиял жямат


Дагъусттаннал халкьуннал шаэр, театрданул уртакь Сибирбаг Кьасумов жуятува батIул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай буру кулпатрахь, цинявппагу мачча-гъанминнахь, щала Хъусращиял жяматрахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав! Махъминнал оьрмурду лахъи баннав!

Лакрал театрданул коллектив


ДакIнийхтуну хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру СССР-данул халкьуннал артист Мурад Къажлаевлухь, ванал аьзизсса кулпат, оьрмулухунсса дакI тIайласса дус  Валида жуятува личIи шаврийн бувну.
Цув алжаннул ххари баннав. Барачат махъ ливчIун лякъиннав!

Лакрал театрданул коллектив

Читайте также: