Хъузалан хъув уккан чIун хьуну дур

Хъузалан хъув уккан чIун хьуну дур

Кув чIумал макьала хIасул хьуншиврул ца багьанагу гьа шай. Цинявннан чIалачIисса куццуй, зунттаву шяраваллал инсантурал хъуру дугьайсса давуртту ччянира ссуссукьу хьуну дур. Цайми хIукуматирттащалсса дахху-ласулул ишру цIана бигьа бакъасса чулийнмай баххана хъанай бушиву чIалай бур. ХIасил, мухIлу чIуен къадарчагу, хъуру дугьаврил чулийнмайсса пикри буван багьлагьисса чIун дуркIун дур.

Ттун ужагърайсса аьнакIан бичинсса 30 кило дусса къалмул дарваг 850 къурушран машан ласун багьай. Мунияту хIакьинусса буруккингу, гьай-гьай, ттула жип хъиннура «куклу» хъананссархха тIисса иширацIун бавхIуссагу бур.

Шяраваллавусса инсантурал цала тIювайсса лелуххантран бичлансса къамавагу хьунссия хъуру дугьларча, нувщи, къур, калан хьунссия. Хъуру дугьлансса, миннуй давуртту дуллансса механизация лякъин, ттул пикрилий, захIмат къахьунссия. Манасрая Дарбантуллал чулийнмай нанисса трассалул ялтту чулий бур ижаралий бучIайсса, хъу-лухччинул давуртту дувайсса механизациялул гараж. ХIасил, шяраваллавусса СПК-дан хьуннав, администрациярттан хьуннав, ххишала дан багьлай бур хъу дугьаврихсса ябитаву.

Цаппара луттирду ххилтIу бувну, на кIул бував, жула зунттавусса хъуруннай инттухунмай бувгьусса лачIал ца гектардания хьунтIишиву ласун 12 центнер къалмул. Ми хъанахъиссар 1200 кило. Миннуятугу хъанай бур 30 кило дусса 40 дарваг. Ми дарвагру 500 къурушран ца баххарчагума, 20 азарда къуруш хъанай дур. Экономикалул чулуха пикри бувсса чIумал, хъу дургьунан маэшат къавхьуну къаличIан тIий бур. Бакъаривлапикри буван бучIисса иш?

Читайте также: