Самолет хьун ччисса чарил ххялчIи

Самолет хьун ччисса чарил ххялчIи

ЦIийшиял шяраваллил чулуха нанисса неххацI чIявусса щаращив ялун ливчусса суннил кIану буссар. Гъилисса гьантри бухьувкун, лагма-ялтту уруглай уссияв, дарув-дармандалун ишла бансса сувравагу ппиж куну бакъарив ххал буллай. Ва гъилисса, чIаракIлу къананисса кIанай цалчин ялун личай сувра. Амма бувая сувра сукку хьун.

Яла на, бакI гьаз дурну, баргълагавал чулийсса, лякьлурду хьусса лухччинийн ургайхту, янин ххал хьумунил махIаттал увнав: цавай хъунисса чарттал бюкьрай щядиркIун дия самолетрал лагрулийсса хъуннасса ххялчIи. Ма да! Вайксса шиннардий ва ххуллийх занай, цукунни кIа карамат ттулла янилун къадагьсса тIисса пикригу хIасул хьуна. Гьай-гьай рирщуссия караматрал суратгу. Вагу зул хьхьичIун ласлай ура.
Цахъис ялавай шайхту, гава суннил ца ссимиялу ттун лав­хьхьу бивзуна «плиссированная юбка» тIисса хъаннил лаххиялуха. Амма га суннил чурххайсса щару лахъийнмай ба­къаяча, уттайнмай бия. Уттайнмайсса щару буссагу бикIайсса бур юбкарду.

Читайте также: