Ванияр ххюра шинал хьхьичIсса суратру

Ванияр ххюра шинал хьхьичIсса суратру

НурмахIаммад ХIажимахIаммадов

2016-ку шинал, декабрьданул 29-нний, Ккуллал райондалул жяматрал хIурматрай хьунабавкьуна ганиннин дунияллул чемпионтал хьусса ЦIийшиял шяравасса Рамазан Абачараев ва Къяннал шяравасса НурмахIаммад ХIажимахIаммадов. Абачараев Рамазан греко-римуллал лачIун уккавриву хьуну ия Аьра­сатнал ва дунияллул чемпион. ХIажимахIаммадов Нур­махIаммад хьуну ия кикбоксинграл спортрал Аьрасатнал Аьра­ли гужирдал шамийла чемпион, Дянивмур Федерал округрал чемпион, Европанал чемпион, Ка хIала даркьусса ияврил дунияллул чемпион. Вай жагьилтал хъинну хIурматрай хьунабавкьуна та чIумал жяматрал.
Амма инсаннал оьрму ччимур чIумал ччимур чулийнмай бахханагу шай. БувкIунни жучIанма пашмансса хавар. Аьрасатнал билаят буруччаврил цIанийсса иширттаву Къяннал шярав­сса НурмахIаммадлул цала жан кьурван дурну дур тIисса. Гьакссагу хIайп, укун ххаллилсса жагьил, зунттал арс ахиратра­хьхьун гьан! Спортраву дакъагу, НурмахIаммадлул дяъвилул аривгу ккаккан дурну дур чувшиву, асланшиву. Ва асланшиву Аьрасатнал Президент Путиннунгу хъинну асар хьунни. Ванал дурсса чувшиврунгу кьимат бивщуну, НурмахIаммадлун дуллуни «Аьра­сатнал Виричув» тIисса цIа.
Нагу, вания гихунмай ихтилат лахъи къабуллай, жула миллатрал хьхьичIун ласлай ура, 2016-ку шинал Ваччав хьусса, НурмахIаммадлущалсса хьу­набакьаврицIунсса лахIзар­дал цаппара суратру.

 

 

 

 

Читайте также: