Ваччав «Интнил Хьхьу»

Ваччав «Интнил Хьхьу»

Интнил Хьхьу. Бугьарами инсантуран кIулссар цивппа мюрщиний цукун ссавур дакъа му хьхьу дучIаннин ялугьлай бикIайсса бивкIссарив. Инсаннал цалла дуван ччими давур­тту, ми бартлагаву, гьай-гьай, тIабиаьтрал чIумуцIун дархIуну дикIай. Муна мукунсса чIун хъанай дур Интнил Хьхьу.

Март зурул 21-нний Ва­ччав, Ккуллал райондалул Культуралул къатрал хIаятраву, хьунадаркьунни Интнил хьхьу. Ва шадлугъравух гьуртту хъанай бия райондалул шяраваллал культуралул зузалт, школалул оьрчIру ва шяраваллал жямат. Байрандалул яла сий думур суратгу дия бартри.

Бартри дувай уттигу, хьхьичIарагу дувайсса диркIссар жула ниттихъал цала оьрчIан, оьрчIал оьрчIан. Ми бартрацIун дархIусса чIярусса дуаьрттугу, аьдатругу яхьуну дур жула оьрмулуву. Улу, гай аьлимтурал цала давурттавун ларсун, гайннул мархха-ххуну ча нани­ссаривгума ахттар буллай бур.
Байрандалиясса яла хъуннамур ххаришивугу дикIай оьрчIан. Миллатрал исвагьи­сса лаххиярттаву, нацIу-кьацIурдал чIюлу дурсса бартращал бувкIун бия гьуртту хъанахъими. Лаххиярттал буслай бия циняв шяраваллал цанна-цанна хъасъсса лаххияртту ядурну душиву.

Ккуллал райондалий шайсса циняв тяхъашивурттал муданасса конферансьенугу ия Хъусращиял шяраваллил халкьуннал театрданул режиссер Марсел Сулайманов. Бартри мяш учаву дакъагу, шяраваллал ккаккан дуруна лакрал миллатран аьмсса Интнил Хьхьу хьунадакьаврицIун дархIусса аьдатру, увкуна балайрду, бивзуна къавтIун. БавтIми барча бувна Ккуллал райондалул админист­рациялул пресс-секретарьну ивкIсса Щамхал Хизриевлул ва цайминнал.

Интнил Хьхьу хьунадакьаврил ахирданий бивчуна къувтIи. КъувтIи яхI буллай бия, хьхьичIа кIи дукьан дуллай.
Барча жула ялун дуркIсса интгу, мунил илчину хъанахъисса Интнил Хьхьугу!

Читайте также: