Барча, душрув-хъамий, зул кьини!

Барча, душрув-хъамий, зул кьини!

 

Вана дуркIун Хъаннил кьини. Вайннул бур жула, арамтурал, оьрму ххуй буллай, мунил гьану бизлай. Ци даврий, чув зий бухьурчагу, цалла даву хъаннил дакIнийхтуну биттур дувай, аьркинмур цила бущилий дачин дувай. Мунияту ттунгу жула буккулт, чан-кьанссавагу, Ккуллал райондалул идарарттай зузисса душвавращал-хъаннищал кIул буван ччан бивкIунни.

Пикьаева Рая, Ваччиял почталул зузала

Пикьаева Рая

На Лаккуйн зун учIайхтува кIул хьуссияв ва хъамитайпалущал. Цилла даву дакIнийхтуну дуллалисса, лазилавкьусса зузала бур ва. Хъинну кумаггу бувайссар «Илчилул» подпискалул чIумал. Буккин-чичин кIулсса ваччиричув лях гьан къаивтун, «Илчи» кказит чичин увайссар. Раял почтальоннал даврий зий гьашину 40 шин хъанай дур. Дуллуну дур ванин «Мастер связи» тIисса хIурматрал лишангу.
Ваччиял почталул даврицIун дархIуну дур арулла шяравалу: Ваччи, Цалчинмур ЦIувкIул, КIилчинмур ЦIувкIул, СунбатIул, ЧIяйми, Хъюйми, ЦIущар. Вай шяраваллал почтальонталгума Раял буржлув бувайссар лакку кказит чичайни чан хьун къабитан.
Барча, Раяй, вил кьини! ЧIяру даннав Заннал вил оьрмулуву ххари-хъиншивуртту!

ХIисаврттал заллухъру

Бухгалтертал: П. Аьлиева, А.Щамхалова, Л. МахIмудиева, М. СутIаева

ХIакьинусса кьини Ккуллал райондалий ца яла чIявусса хъами зузисса идарану хIисав хъанай бур КIулшиву дулаврил управление. Ванил биялалий бур 14 школа, 4 оьрчIал багъ, 1 искусствалул школа, 1 музыкалул школа, 1 пагьламантурал школа, 1 спортрал школа, 1 Пионертурал къатта. Аьмну 400-ннийн лахълай дур вай идарарттай зузисса инсантурал аьдад.
Вайннал харжирдал иш-тагьар щаллу дуллай бур бухгалтериялул даврий зузисса ххаллилсса хъами-зузалт: Аьлиева Паржигьан, Щамхалова Асият, МахIмудиева Лиана, СутIаева Мариян.
Барча, душрув, зул байран! Битаннав зу цIуллуну, цIакьну!

ЦIуллушиврул ялув бавцIуми

Медициналул зузалт

Хъинну хъунмасса захIмат бихьлай бур Ккуллал райондалул азарханалул зузалт шяраваллал жяматрал цIуллушиву дуруччаврил ялув. Хьхьу-кьини дакъа зий бур медициналул «Анаварсса кумаг». Ттун хъинну чIявуну ххуллурдай хьунабакьай «Анаварсса кумаграл» машина. Гьай-гьай, махъссса чIумал ялув лирксса цIуцIаврил буруккинттугу, жунма къачIаларчагу, вайннал итабакьлай бур цалла дакIурдивух. ХIазран къаучайхьунссархха «цIимилул ссурвал» куну. Хъаннил кьинигу барча дуллай, чIа учинну вайннан цаннагу цIуллушиву, талихI-тирхханну!

Библиотекалул зузалт

Библиотекалул зузалт: П. ХIажиаьлиева, Ш. Аьлиева, А. Исякьова

Ккуллал райондалийсса 12 шяраву бур библиотека. Вай библиотекарттай каялувшиву дуллай бур ЧIяйннал шяравасса ХIажиаьлиева ПатIимат. ТIайланма учинну, ва бур хъинну цила даву кIулсса зузала. Календарьданийсса царагу байрандалул кьини лях гьан къадиртун, ванил дувай шадлугъру, диспутру, конкурсру. ХIасил, ва хъамитайпалул цила оьрмулул кьинирду харж дуллай бур луттирдал тIин-тIааьншиву, миннуву чивчумур жяматрал дянив ппив буллалаврин. Ванил Ваччав­сса кумагчиталну бур Аьлилова Шавлухъ, Исякьова Аьишат.
Барча, душрув, зул байран! ЦIуллушиврий битаннав, дю­хъаннав зу дуллалимур!

«Бартукь» ансамбль

Ансамбль «Бартукь»: З. Гудова, А. МахIаммадова, П. Каптарова, Ш. СалихIова, С. АхIмадова

Марина Ибрагьимова

Райондалул шяраваллал культуралул къатраву бур цала давуртту кIулсса, искусствалул ишру канилух бувксса, миллатрал ирсирай нанимур сахIналийн дуккан дуван бюхъу ххисса зузалт. Райондалул культуралул къатраву хIасул дурну дур хъинну авурсса «Бартукь» тIисса ансамбль. Ваний каялувшиву дуллай бур Культуралул управлениялул начальник Ибрагьимова Марина. «Бартукь» лавгссар Парижливгума. Тиккугу ккаккан дурссар къавтIаву. ХIакьину ансамбльдануву бур Гудова Зина, МахIаммадова Асият, Каптарова ПатIимат, СалихIова Шавлухъ, АхIмадова Саджана.
Барча, душрув, зул кьини! Чан къахьуннав зул оьрмурдаву шадшивуртту, ххуйшивуртту!

Читайте также: