ОьрчIру гьурттусса шадлугъ

ОьрчIру гьурттусса шадлугъ


ЧIяйннал шяраваллил Культуралул къатраву хьунни Ватан дуруччултрал кьинилун хас дурсса шадлугъ. Шадлугъравух гьуртту хъанай бия школалул оьрчIру ва шяраваллил бугьарасса инсантал.Шадлугъ дачин дурну бия культуралул къатрал каялувчи СалихIат Алхасова. Байрандалун хас бувсса ихтилатру бувна Илдаров МахIаммадлул, Жамалуттинов Эльбруслул. Школалул оьрчIал бувккуна шеърирду, дуруна тяхъашивуртту. БувкIми циняв рязину ливчIуна.

Читайте также: