Багьрал ялув бацIаншиврул

Багьрал ялув бацIаншиврул

Дагъусттаннал ХIукуматрал Председательнал хъиривчув Ризван ГъазимахIаммадовлул каялувшиннаралу хьунни махъ ппурттуву багьрацIун дархIуну хIасул хьусса тагьарданун хас дурсса совещание. Шикку опталул идарарттал ва таксса ишбажаранчитурал-поставщиктурал, машлул сетирдал каялувчитурал гьурттушиврийну ххал бивгьуна багьри цалий битаврийн тIайла дурсса давурттал план.

Цалва ихтилатраву вице-премьернал чIурчIав дунни чара бакъа аьркинсса дуки-хIачIиялул сурсатирттайнсса багьри цалийну битаншиврул цивппа, уку-укунсса иширттал хьхьичIалу кьукьлай, базардавусса тагьарданун кьимат бишлай зун аьркиншиву. Инсаннал ляхълахъимур чан хьусса, ссуссукьу хьусса чIумал багьана-савав дунугу, дакъанугу багьри гьаз бавугу хьун битан къабучIисса иширан ккалли бувунни.
Ишбажаранчитурал кIицI лавгунни къанихми оптовиктурал кьай-кьуй итадакьлакьаву дацIан дуршиву, мунищала архIал минналми багьригу, розницалулмми багьригу лавай хьуну най бушиву, ца нюжмардул дянив качарданул багьа 8-10 къурушрал лахъ хьушиву. Вайннал тIимунийн бувну, укун багьри лахъну бунува кьай-кьуйлул луртан давугу щалла мюхчансса, вихшала дишинсса давуну къахъанахъир, цанчирча, федерал лагрулий «ценорегулированиялул» кьяйдарду кьамул бувну махъ (вайннувух экспортравусса ссуссукьушиннардугу), багьри цакуну лагь хьунгу бюхъай.
Ризван ГъазимахIаммадовлул тапшур бунни хъунисса машлул идарарттащал архIал багьри гьаз шаврил муданнасса анализ ва мониторинг дуллан.

Читайте также: