Жижара буллай буру

Жижара буллай буру

Абакардул арс Ххираманов Гьарун

Цаппара хIаллай къашавайгу ивкIун, оьрмулул 82 шинаву аьпалухьхьун лавгунни лакралгу, республикалулгу дянив чIявуссаннан кIулсса инсан, Кумиял шяраватусса Абакардул арс Ххираманов Гьарун.
Гьарун увну ур 1929-кусса шинал Кумиял шяраву. Буттал шяраву школа бувккуну махъ ванал къуртал бувну бур Аьшттарханнал балугъирттал промышленностьрал ва балугъирттал хозяйствалул инс­титут. Муния махъ ванал бивтун бур, инженер-технологнал пишалия айивхьуну, Дагрыбпромрал генеральный директорнал хъиривчувнал къуллугърайн ияннинсса захIматрал ххуллу. Муния мукьахгу зий, захIмат буллай ивкIун ур мува пишалул аралуцIун бавхIусса личIи-личIисса агьамсса къуллугъирттай.
Бувсса захIматрахлу ва бартбивгьусса иширттахлу ванал хIалал дурну дур «Аьрасатнал балугъирттал хозяйствалул лайкь хьусса зузала» тIисса бусравсса цIа, дур хIукуматрал ва идарарттал чулуха­сса диялсса наградартту, ванан дуллуну дур МахIачкъала шагьрулул хIурмат бусса гражданиннал цIа, ва хъанай ур Аьрасатнал балугъирттал хозяйствалул ветеран.
Гьарун ахиратрал шаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакI­нийхтунусса жижара буллай буру ванал ичIувацириннахь, уссур-ссуннахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччацириннахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, имандалий лавгун хьуннав, алжаннул ххари аннав.

Кумиял жямат, дустал, гьалмахтал


Къашавай хъунма хIал къабувну, дунияллия лавгунни ГьунчIукьатрал шяраватусса  МахIаммадлул арс МахIаммадов Аьбдуллагь.
Ва уссия дакI-аьмал хъинсса, дуллалимуниву ка сававсса, жяматран бусравсса инсан.
Аьбдуллагь ахиратрал шаврил пашманшивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, оьрчIахь, уссур-ссуннахь ва махъсса агьлу-авладрахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул ххари аннав.

ГьунчIукьатIрал Кьурбанисмяиллул арс Аьбдуллаев Аминнул кулпат

Читайте также: