Жижара буллай буру

Жижара буллай буру

МахIаммадлул арс МахIаммадов Апанни

Февраль зурул 8-нний, хъунмасса хIаллай къашавайгу ивкIун, лавгунни дунияллия захIматрал ветеран, лаваймур категориялул хирург, Да­гъусттаннал лайкь хьусса хIакин, МахIаммадлул арс МахIаммадов Апанни.
Увссар ва 1936 шинал сентябрь зурул 26-нний Ваччав. Ванал ппу уссал усттарну зий ивкIссар. Дяъви байбишайхту, ппу зун увцуссар Табасараннал райондалийн захIматрал фронтрайн, ряхра шинавусса Апаннигу, щалва кулпатгу Табасараннавун бивзссар. Амма, хъунма хIал къавхьуну, ппу, маляриялул къашайвай хьуну, ивкIуссар, вайннангу МахIачкъалалийнмай бизан багьссар. Апаннинангу ацIра шинал оьрмулуву ниттин кумаг буллан багьссар, дустуращал усру дахлай, маэшат буллай ивкIссар. Арулва классгу къуртал бувну, цал медициналул училище отличнайну къуртал бувссар, яла, 1962 шинал, медициналул институтгу – ЯтIул дипломрай. Зун гьан увссар Брянскалийн, тикку хирургну зий ивкIссар. Смоленскаллал мединститутраву ординатура къуртал бувайхту, 1972 шинал гьан увссар хирургну ва хIакинтурал группалул хъунаману Уганда республикалийн. Командировка къуртал хьуну махъ зий ивкIссар Москавлив № 13 азарханалул хирургну. ЦIунилгу, 1982 шинал, ряхра шинайсса гьан увссар Кениянавун, 1990 шинал тIурчарив, – ххюра шинайсса Йеменнайн, совет хIакинтурал группалул хъунаману. Ванащал архIал гинекологтурал группалул хъунмурну зий бивкIссар кулпат Ангелина Васильевнагу. Ялагу, пенсиялийн укканнин, зий уссия Москавлив тава 13-мур азарханалий хIакин-хирургну. Апанни МахIаммадовичлул наслу, кулпатращал архIал 12 инсан, оьрчIру, оьрчIал оьрчIру, хIакьинусса кьини зий бур Москавуллал клиникарттай хIакинталну.
Апанни МахIаммадовичлул хьхьичIунсса гьурттушинна дувайссия Москавуллал «Дагъусттан» Культуралул центрданул давриву, азарханардай ка-кумаг аьркинма ванайн буккайссия, мудангу шайсса кумаг бувайва, чIарав ацIайва. Ва ия даврил биялсса опыт бусса хIакингу, Дагъусттан ххирасса патриотгу, дакI-аьмал хъинсса, хьхьичIун урувгсса, пахру-ххара бакъасса зунтталчувгу. Оьрмугу бувтссар ялун нанисса никиран эбратранну. Ванал бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай буру щалва кулпатращал, агьлу-авладращал, дустуращал. Ванал чаннасса цIа жул дакIурдиву абадлий личIантIиссар.
Москавуллал

«Дагъусттан» Культуралул центр


Аьзизсса уссил Сутаев КьурбанмахIаммадлул аьпалун

***
Уссай, аьзизсса уссай, ххаллилсса дакIнил заллуй,
Бургъил тIинттал пар бусса пиш учайссия ина.
Ина байсса ихтилат машан ласун шайссарив.
Цукун лялиян бави вил якьамасса бивкIу!

Зунттаву бюхттул зунттуй, цанна муксса пашмансса?
Вилгу дуривкьай цIий къюкI, жущал архIал аьтIийнма?
Буттан кIанайсса уссай, уссин кIанайсса уссай,
Хъамаитан шайссарав, жул чанна лавхъ ненттабакI.

Уздансса ина ияв, чумартсса ина ияв,
Мачча-гъаннал чIаравгу къалану ина ияв.
Даву дангу вин кIула, дустал ябангу кIула,
Хъамалгу вил къатлува тачIав чан къашайссия.

Лавгунна лахъи ххуллийх, дазу-зума дакъасса,
Банд лаган бувну жугу, вила хъирив хъювхъу тIий.

***
Хъамаитайссарав ина жун, уссай,
Ххуйшиврул кIутIу тIий ялун учIайсса.
Буллай хъин ихтилат айишайссияв,
Пахъ багьну, вичIилий щябикIайссияв.

АцIайвав гьарцаннал чIаравгу ина,
ДакI дулун хIадурну икIайвав жухлу.
Дулланмургу тачIав вин чан къашайва,
БакIраву пикригу аькьилсса бия.

КутIасса ва яргсса бия вил оьрму,
Дакъая муниву лухIисса ттангъа.
Лекъащай цIукуну вил чанна симан
ЛичIантIиссар мудан жул дакIурдиву!

Цинявппагу ина ххираминнал цIания вих аьтIийнмасса ссу Мариян


МахIаммадлул арс Кьурбан­махIаммадов Джура

Жагьилсса оьрмулий жуятува личIи хьунни КIама­хъа­лиясса МахIаммадлул ва Ккурк­лиясса Сибрижатлул арс Кьур­банмахIаммадов Джура.
Увну ур Джура 1977- ку шинал августрал 18-нний. Ккурккуллал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, увххун ур Да­гъусттаннал педуниверситетрал физкультуралул факультетрайн. АцIнияхъайсса шиннардий зий ивкIун ур МахIачкъалаллал 26- мур школалий. Махъсса шиннардий ва зий уссия строительствалул давурттаха.
КIирагу шяраваллил жяматран, дустуран, даврил уртакьтуран ва «Жора» тIий кIулссия, цинявннан ххирассагу икIайва. Ххира хьун­сса ия цувагу. ДакI хъинсса, тIул-тIабиаьтрал авкьусса, цаламур кьариртун, цаманан кумаг бан ачай­сса ия. Шяравун увкIукун, мюрщиминналгу, жагьилминналгу вив лавсун икIайва. Жорал бивкIулул кьурчIисса хавар къабюххансса акъассар шяраву.
Ва аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, оьрчIахь, уссур-ссуннахь, махъсса мачча-гъаннахь. Цал рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Ванан къабуллусса оьрму махъминнан булуннав.

Ккурккуллал, КIамахъаллал, ЧукIуннал жямат

Читайте также: