Жижара

Жижара

МахIаммадлул арс Оьмаров Аьбдул

Цаппара хIаллай къашавайгу ивкIун, оьрмулул 92 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Муккурдал шяраватусса МахIаммадлул ва 1-мур ЦIувкIуллал шяраватусса СахIибатлул арс Оьмаров Аьбдул.

Увну ур Аьбдул 1929-кусса шинал Лакрал райондалий­сса Муккурдал шяраву. Ккалай ивкIун ур ЧIаящиял ва Карашрал школарттай. Хъун дяъви байбивхьуну махъ вайннал кулпат яхъанай бивкIун бур Къарачайнаву. Микку ванал школа къуртал бувну мукьах вайннал кулпат бивзун бур Щурагьун. Щурагь Аьбдуллул марцIсса ххювардай къуртал бувну бур Машлул техникум. Муния махъ зий ивкIун ур Буйнакскаллал горфинотделданий.

Аьбдуллул мукунма ххаллилну бувккуну бур Дагъусттаннал Шяраваллил хозяйствалул институтрал агроном шайсса факультет. Институт бувккуния шинмайсса сайки щала оьрмулий Аьбдул зий ивкIссар Да­гъусттаннал Шяраваллил хозяйствалул элмийсса хъиривлаявурттал институтраву, элмийсса зузалал даврияту айивхьуну, институтрал ученый-секретарьнал къуллугърайн ияннин. Ванал ххаллилну дурурччуссар шяраваллил хозяйствалул элмурдал кандидатнал диссертация.

Давривугу, оьрмулувугу хьхьичIунну бартбигьлай ивкIсса иширттахлу МахIаммадлул арс Аьбдуллул хIалал дурссар диялсса наградартту. Миннувух дуссар: «ДР-лул шяраваллил хозяйствалул лайкь хьусса зузала», Аьрасатнал Шяраваллил хозяйствалул академиялул ХIурматрал грамота,  Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул ва захIматрал ветеран, ДР-лул ХIукуматрал чулухасса ХIурматрал грамота ва мукунна цайми-цаймигу.

Аьбдул аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванал кулпатрахь Саратлухь, арснахь ТIагьирдухь, душнихь Земфирахь, куявнахь Маликлухь, оьрчIал оьрчIахь ва махъсса щалагу агьлу-авладрахь.

Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав.

Муккурдал, Карашрал, ЦIувкIуллал ва ГьунчIукьатIрал жяматру


Аьвдуллагьлул душ МахIаммадова Ххадижат

Декабрь зурул 21-нний аьпа­лул хьунни Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул ва захIматрал ветеран, ЧIяйннал шяравасса МахIаммадова Ххадижат Аьвдуллагьлул душ.

Бувну бур Ххадижат ЧIяй­ннал шяраву Аьвдуллагьлул ва Уммаразиятлул кулпатраву 1928-ку  шинал. Дяъви байбивхьусса гьантрайва аьрайн лавгун ур ванил хъуними кIия уссу – АьлилхIажи ва Сулайман. Къатлул хъунмур хъаргу дагьну дур гай захIматсса шиннардий Ххадижатлул хъачIунттайн. Цуппа ца гьантта оьнма гьан къабувну, зий бивкIун бур колхозрал давурттай. Бярув-пирмалий доярканугу, ницру ябуллайгу сайки 3-4 инсаннал дайсса даву дуллай.

Дяъви къуртал хьуну махъ щар хьуну бур Лахъиаьлилхъал тухумраясса МахIаммадлун. Мунащал хъуни бувну бур мукьа арс ва ца душ.

Дазу-зума дакъа ххирая Ххадижат цила ласнал ляхъиндалун. Ташулул хьуну махъ ласнащал Каспийск шагьрулийн бивзун, хасъсса дуккавугу дурну, Ххадижат бивкIссар зий хъунмасса ттучандалул каялувчину, зувинния лирчусса шиннардий. Миккугу «Победитель соцсоревнований» тIисса цIанин цимилагу лайкь хьуну бур.

МахIаммадхъал ужагърай  бухху-букку чан къашайссия. Тай 60-70-ку шиннардий шяравасса агьулданун, студентътуран ца буттал къаттану хьуссар вайннал ужагъ. Дазу-зума дакъа ххирая Ххадижатлун уссурваврал кулпатру, арсру ва душру. Цила лякьлул оьрчIая личIи къабувну, миннал ца магъи хьуну бикIайссия.

ДухIан багьуна Ххадижатлун ххирасса ласнал МахIаммадлул, арснал Анвардул, куявнал Сайпуллагьлул нязаннив оьрмур­дацIа шаврил дардругу. Оьрмулул бугьара хьуну бунугу, цила аькьлу-кIулшилий, ччаннай занай буссия махъра-махъсса кьининийн.

ДакIнийхтуну хъуннасса  кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру Ххадижатлул арсурваврахь Аьвдуллагьлухь, Аьвдурашидлухь, Шамиллухь, душнихь Марияннухь, цинявппагу мачча-гъаннахь. Цув алжаннул ххари баннав, гьав нурданул дуцIиннав, бунагьирттал аьпа баннав. Ваксса къавхьуну цучIав оьрмулия яла къагьаннав.

ЧIяйннал жямат


Расуллул душ Шихамирова (Гъужиева) Закират

Уттигъанну аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса хъамитайпа, яхI бусса нину ва иминсса амудада, Шихамирова (Гъужиева) Закират Расуллул душ.

Бувну бур Закират 1930-ку шинал сентябрьданул 25-нний Ккур­ккуллал шяраву. ОьрчIшиврул шинну Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул шиннардийн тIайла дарцIусса ванил оьр­мулул дайдихьугу захIматрацIун ва оькьинирдацIун дархIусса хьуну дур. Дяъви байбивхьусса гьантрайва чIявусса лакрал душвавравух вагу бувцуну бивкIун бур Лакрал райондалийсса артельданийн, саллатнан жуларду, катIри ва гъили гьухъри щашлан. Хьхьу-кьини  дакъа, хъуни хъаннияр ва чIунархIал душвавраяр махъун къабагьан хIарачат буллалисса, захIматрая нигьа къабувсъсса душ бивкIун бур ва.

Дяъви къуртал хьуну махъ щаргу хьуну, 1958-ку шиная шинмай миналул хьуну бур Къизилюртуллал райондалийсса Стальское тIисса, личIи-личIисса миллатру яхъанахъисса, шяраву. Чил миллатру яхъанахъисса кIанай ччяни ласнацIагу хьуну, Закиратлун цилалу  хъуни бан багьну бур кIия  арс ва мукьва душ. Хъунигу бувну бур ххуйсса тарбия ва кIулшивуртту дуллуну. Вайннаягу бивзун бур нитти-буттал, хъунанал хIурмат бусса, захIматрал кьадру-кьимат кIулсса, тарбиялул лащу-щаллусса наслу. Хъунама арс Шихамир тIурча, ччянива оьрмулуцIа хьуну ур. Ванаягу ливчIун бур ххуйсса кулпат, оьрчIру.

Закират, цила оьрчIан, уссур­ссуннан ва мачча-гъаннан  эбратрансса ва яхI бусса нину, хъамитайпа бакъасса, чIахху-чIарахнангу хIал-ахIвал бавкьу­сса, дакI-цIи­милийсса, аьркин­сса ишираву мудан чIарав ля­къайсса, бусравсса  чIаххувщаргу бивкIун бур.

Закират аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру арс АхIмадлухь, душру – Аьйшатлухь, Загьидатлухь, Саниятлухь ва БатIахь.

Цил рухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари баннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав.

Уссурссу,  чIахху-чIарахми ва кIулцири


Камиллул душ Имранова РайхIанат

Декабрьданул 27-нний, мадара хIаллай захIматну къашавайгу бивкIун, оьрмулул 72 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Къяннал шяравасса Камиллул душ Имранова РайхIанат.

РайхIанат бия цIа дурксса учитель Камил Оьмаровичлул чIяву оьрчIру бусса кулпатравусса хъунма-хъунмур душ. Шяраву марцIсса ххювардай школагу къуртал бувну, гара шинал дуклан бувххун бур Да­гъусттаннал мединститутравун. Дуклай бунува щар хьуну, бувну бур шанма  оьрчI. Институт бувккуну махъ цаппара шиннардий зий буссия терапевтну, хъирив, невропатологнал сянатгу лархьхьуну, цила дакIнин ччисса хIакин-неврологнал пишагу язи бувгьуну, зий буссия МахIачкъалаллал 2-мур поликлиникалий. Мунищала архIал, цила хIарачатрайхчин 1993-ку шинал щаллугу бувну, зузи був­ссар Реабилитациялул центр, цIа дурксса цила буттал ттаттал, хIакин-аьрабист Щулуми- Сулайманнул цIагу дирзун.

Зувира шинал дянив ва Центрданий хъин хъанай бивкIссар чIявусса къашайшалт, инвалидтал, пенсионертал. Му бакъа­ссагу, РайхIанатлул Дагъус­ттаннай хьхьичIва-хьхьичI дузал бувссар массажистътал, медсестрахъул хIадур байсса курсругу. Ва лайкь хьуссар хIукуматрал чулухасса чIярусса наградарттан ва медаллан.

КутIасса бунугу, яргсса оьр­му бувтссар РайхIанатлул.

ХIайп, лавгунни жуятува уздансса лакку хъамитайпа, инсантурал чIарав бацIан, ка-кумаг буван мудан хIадурсса, яхI-къирият лахъсса, хIакьсса инсан.

РайхIанат аьпалул шаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру оьрчIахь, уссур-ссуннахь, гъан-маччанахь, щалагу агьлу-авладрахь.

Цил гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари баннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав.

Къяннал жямат


Набинал арс Султанов МахIаммад

Уттигъанну, къюкIлил азардануща ххассал къавхьуну, аьпа­лухьхьун лавгунни ЧIарттал шяраватусса Набинал арс Султанов МахIаммад.

МахIаммад увну ур 1954-ку шинал Щурагь. 197I-ку шинал школагу бувккуну, яла къуртал бувну бур Дагъусттаннал педагогикалул институтрал художественно-графический факультет. Муния махъ зий ивкIун ур суратру дишаврил дарсру дихьлай  МахIачкъалаллал 1-мур ва 6-мур школарттай.

МахIаммад ия хъинну пагьму бусса художник. Ва гьуртту хьуну ур Дагъусттаннал ва Аьра­сатнал лагрулийсса сурат дихьултрал ацIрахъул выставкар­ттай. 1989-ку шинал Бакуй хьу­сса выставкалий МахIаммадлул дирхьусса суратрал бувгьуну бур 1-мур кIану. 1986-1987-ку шиннардий Латвиянал художествалул академиялул идаралий хьуну дур ванал цалалусса суратирттал выставка. Зий ивкIун ур Аьра­сатнал художественный фондрал мастерскойлуву художник-оформительну. 1997-ку шинал кьамул увну ур Аьрасатнал Художниктурал союзрал членну.

Гьарца чулухунай усттар­сса МахIаммадлул дишай­ссия тIаннуй, чарий, муххай накьичру. МахIаммадлул пикрилийну, ва цалла каних дурну, Кьукуннал шяраву дацIан дурну дуссар ляличIисса, чувчIав дакъасса, Хъун дяъвилий жанну дуллуминнал аьпа­лун  хас дурсса Мемориал-комплекс. МахIаммадлул давуртту дуссар Дагъусттаннал, Латвиянал, Эстоннал, Чачаннал музейрдавугу, чIявусса коллекционертурачIагу.

МахIаммадлул бунагьирттал аьпа баннав тIий, ванал бивкIулул къумашиву кIи­дачI­лай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру кулпат Атихь, оьрчIахь –Набинахь ва Аьбидатлухь,  ссурваврахь – Уммукулсумлухь ва Маликатлухь, махъсса цинявппагу гъан-маччанахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI паракьатний дишиннав.

ЧIарттал  ва  Кьукуннал жяматру


Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай буру Гульшан Хасаевахь, ванил ххирасса ссу Рамазаннул душ ПатIимат Багъатирова  дунияллия лагаврийн бувну. Цил бунагьирттал аьпа баннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.

Москавливсса «Дагъусттан» Культуралул центрданул цIания Арсен ХIусайнов


Ххирасса ссу, Рамазаннул душ ПатIимат ахиратрал хьусса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Гульшан Хасаевахь ва  циняв  гъан-маччаминнахь. Цин алжан нясив хьуннав, имандалий лавгун лякъиннав, гьав нурданул дуцIиннав, буминнал оьрмурду лахъи баннав.

Москавливсса «Дараччи» клубрал ккурандалул цIания Мариян Кьаландарова

 

Читайте также: