ЦIу лещан дувултрал ххувшаву

ЦIу лещан дувултрал ххувшаву

Зайнуллагь Къудуев заварду ласлай

ЦIу лещан дувултрал касму бучIир хIисав дуван спортсментуралмунивух. Циван учирча, нажагь цIу дагьний, цамур иш хьуний, вайннангу багьлай бур зирангну цала даву дуллан.

Дагъусттаннал МЧС-рал гьарца шинах бувай цIу лещан дувултрал частирдал зузалтрал дянивсса бяст-ччаллу, конкурсру. Ми бикIай теориялул зумунуссагу, практикалул иширттайнуссагу. Ми конкурсирттавух муданмагу гьуртту шай Ккуллал райондалийсса частьрал зузалт. ДукIусса шинал ахирданий вайннан дуллуну дур, ми конкурсирттаву ххув шаврил хIисав-сан дурну махъ, мукьра зава. Буслай ур Ккуллал райондалул цIу лещан дувултрал частьрал хъунама Къудуев Зайнуллагь:
– Цалчинмур кIану бувгьуну увкIунни Руслан МахIаммадов, 2-мур кIану бувгьуну увкIунни Кьурбан Мутаев «Яла ххуйма водитель» тIисса номинациялий. «Отделениялул яла ххуйма командир» тIисса номинациялий 2-мур кIану бувгьунни Жабраил Кьулчиевлул. Аьмну Ккуллал райондалул цIу лещан дувулт­рал частьрангу буллунни, Дагъусттаннал циняв частирдал дянивсса бяст-ччаллу хIисавравун лавсун, 3-мур кIану.
2019-ку шиналгу жул, 32-мур цIу лещан дувултрал, частьран буллуссия «Нива-Урбан» тIисса чIиви машина.
Жувагу чIа учинну укунсса, тIирхъасса, цала касму магьирну кIулсса, зузалтран цIуллушиву, ххари-хъиншивуртту!

Читайте также: