Ва пахру бан лайкьсса ишри

Ва пахру бан лайкьсса ишри

Уттигъанну Москавлив 1-мур ЦIувкIратусса аьрали лётчик, авиациялул полковник, Аьрасатнал лайкь хьусса аьрали лётчик, МахIаммадлул арс Рамазанов Рамазаннун Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул цIаниятусса «За военные заслуги» орден дуллунни. Ва щалвагу ЦIувкIуллал жяматрал пахрулунсса ххаришивур. На хьхьичIвагу чивчуссия ванал цIа душиву «Ттизаманнул машгьурсса летчиктал» тIисса, Аьрасатнал лайкь хьусса аьрали летчиктурал, летчик- испытательтурал, СССР-данул ва Аьрасатнал штурмантурал Клубрал итабавкьусса луттирай. Лу хас бувну бушиву Аьрасатнал ва Совет Союзрал авиациялул пахруну хъанахъисса инсантуран. Рамазан цува зий ур цIанакул Аьрасатнал Ярагъуннил Гужирдал авиациялул хъунама инспектор-летчикну, лехлахавурттал мюхчаншиву дуруччаврил хъунама экспертну.

Рамазан Рамазанов

Рамазаннул 1985-ку шинал къуртал бувну бур Армавирдал аьрали авиациялул лаваймур училище, летчикну зий сайки 30 шин дурну дур. Зий уссия Германнавугу. Цаппара шиннардил хьхьичI Москавлив на, Рамазаннущал хьунабавкьуну, ванаща интервью ларсъссия. Ванал бувсуна цанма оьрчIнийва аьрали летчикнал пиша язи бугьан дакIний бивкIшиву АхIмад-Хан Султаннул оьрму эбрат хьуну. Луттирая хавар шайхтугу, на оьвкуссия РамазаннучIан барча уван. АхIмад-Хан Султаннул куннасса цамургу хасият дур ванал: ххаллил акъашиву. «Ттул оьрчIзаманнай чIявусса оьрчIру летчиктал хьунсса хияллай бикIайва. ХIакьину жагьилтуран цайми затру хьхьичIунну ва кьиматрай дур», – тIий ур Рамазан. Хиял дузрайн буккан буваннив нажагьссаннаща бакъа къашай. Хаснува аьрали летчик хьуну. Ва ялагу, бюхъу-гьунаргу, ссавургу, аькьлугу, чувшивугу чара бакъасса. Пахрулун­сса арсру – астал чаннаннил хасиятгу аьркинсса пишарду мудангу кьиматрай бикIантIиссар, ци чулийгу. Рамазаннул ва ва кунмасса вирттаврал оьрмурдугу жагьилсса никиран кка­ккиялунсса хьун аьркинссар. ЧIивинийва ЦIувкIуллал ссавних эшкьи хьусса, захIмат ххирасса колхозниктурал кулпатраву увсса ва хъуна хьусса оьрчIал оьрму, летчикнал даврия тIайла хьуну, авиациялул полковникнал даражалийн, аьрали авиациялул хъунама экспертнал къуллугърайн ияннин гьаз хьу­сса оьрму – му инсаннал гьунарданул ва каши-бюхъулул бияла бюхттулшиврул барашиннар. Цайнува цува гьаз хьусса жагьилли жул Рамазан. КIицI къалавгун битан къахьунссар ттула оьрчIзаманнавасса ца лахIзагу. Рамазаннул ппу, МахIаммад, колхозрал щупир ия, на буттал миннаннийн гьан бувнав ялунбихьулущал. КьурукIинттул Рамазан, таний му лаваймур класс­раву дуклай ия, атилсса аццаву ччаннугу кай-кай бувну щяивкIун ия. На махIатталну мунал ччаннах бурувгсса хIисав хьуну, мунал ниттил, аьпа биву, ПатIиматлул, «сисин-сасан, кьянкьа- кьурчIи хьун аьркинссара тIий, укунсса къеллу дуллан икIайссар жул Рамазан», – увкуна. Вана МахIаммадлул ва ПатIиматлул арсная Аьрасатнал авиациялул пахрулунсса арс хьуну! Ва ялагу. Жул къатри лахъний дуну, цIийяту бургарча, хъатлий дирхьуну чIалан дикIайва ЛувмахIлалийсса Рамазанхъал къатри. Рамазан гьар кIюрххил, мюрщими уссурвалгу чIарав бацIан бувну, ми ца-цаних турникрайн тIайла буклай, ялув авцIуну, зарядка дуллали бувну икIайва. Цувагу спорт ххирасса ухьувкун, махIлалул оьрчIругу ттуплил хъирив лечлачи буллай, турникирттачIан буцлай, мюнпатну чIун гьан дуллали бувайва. МахIлалул оьрчIал бакIчи ия. Амма ванацIун, ванал хасиятрацIун, багьу-бизулуцIун бакIчи тIисса мукъуяр бавкьуну бур дус тIисса махъ. Ва мяйжаннугу чIунархIалминнангу, мюрщиминнангу дус ия.


Сайки кIира нюжмардий ялугьлай буссияв Рамазаннул награда ласласисса сурат дучIайрив. Къагьан дурунни. НукIувагу кIицI лагавхха, ва итта­лун агьлан къаччисса, пахру-ххара бакъасса ур. Вагу хIакьсса лётчикнал, хаснува аьрали летчикнал хасиятрал ца лишан духьунссар.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: