Ххассал увну ур неххаща

Ххассал увну ур неххаща

Байсар МахIаммадов

Бугьарами инсантуран ххан бикIай ялун нанисса никирал агьлу бувагу буруккинтту бакъасса инсантал бусса кунма. Му зат тIурча, оьрмулуву хьунабакьайсса иширттал щялусса бушиву тасттикь бувай.
Вихьуллал почтрайн ттула иширай лавгун унува, ттун гикку хьунабавкьуна, чIярусса шиннардий Вихьуллал школалий учительну зий бивкIсса, чIаххуврай яхъанай бивкIсса, Мякъихъал тухумраясса МахIаммадова Аьйша (Кимлул Аьйша).
«Вин ттул арснал арснал дурсса виричувшиврия кIуллив?» – тIисса суалгу буллуна ганил ттухьхьун. Ттуннив му иширая цичIав къабавссия. Аьйшал бувсуна ттухь укунсса хавар.
– Кьурбан ва Мурад тIисса ттул кIия арс уссар Бабаюртливсса Вихьуллал къутандалий, гъаттара ябуллай, дуланмагъ дуллай. ДукIу гъинттул гайннал цала гъаттара бия бувцуну Лакрал райондалийсса Буршиял шяраваллил аьрщарайн. Яла,сентябрь зурул дязаннив, ризкьилул ца кIапIал махъуннай арив дурцуну най ивкIссар, Вихьуллал школалий урчIва класс бувккуну, МахIачкъалаллал Автодорожный техникумрал кIилчинмур курсирай дуклакисса, ттул арснал арс Байсар. Ганащал ивкIун ия цалами гъаттарачIа ивкIсса, Ккуллал шяравасса, МахIмуд тIисса жагьилгу. Ми най бивкIун бур Хъуннеххал зуманийх балчантрай бурттий. МахIмуд буртти ивкIсса балчаннул кIиллул махъ бивкIун бур къушлил бузагу. Байсар кIили дакъасса балчаннуй ганаяр махъ най ивкIун ур. Неххал чIарах нанисса ххуллу щинал ссуссин бувну бивкIун, МахIмуд балчаннущал агьну ур неххавун. Балчангу, ганийсса бузагу хъинну гьалакну нани­сса неххал, ца янил ляпI учиннин, лавсун, бакъа-къатIа хьуну бур. МахIмуд цувагу неххал лавсун авчуну ур. Байсар ххявххун неххавун, гьалмахчу уккан увну ур. Яла Байсардул оьвкуну Анаварсса кумаграйн, МахIмуд хIакинтурайн тапшур увну ур. Байсар цувагу лавгун ур Бабаюртлив. Аьйшал му хавар бусайхту, ттун къащи хьуна шяравучувнал дурсса виричувшиврул даву ххютулу лирчIун душиву. Ттул пикрилий, гъанминнал баян бан бучIихьунссия МЧС-рал къуллугърайн ягу цамур кIанттайн. Байсардул лайкь дурхьунссар тIий ура «За спасение утопающих» тIисса медаль.

Читайте также: