ДурмуницIунсса ва данмуницIунсса щугълурду

ДурмуницIунсса ва данмуницIунсса щугълурду

ХIурмат бусса лак, ххирасса буккулт!
Барча зул ЦIусса шин. Барачатращал, бахтти-талихIращал духханнав ва гьарнал ужагъравун. Аьдатравун багьсса куццуй, гьашинугу зу барча бан, зукьлу-дуаь дан махъ буллай буру бусравсса, сий дусса, миллатрал лайкьсса арсурваврахьхьун ва душваврахьхьун.

Юсуп МахIаммадов

Юсуп МахIаммадов, Лакрал райондалул бакIчи

Лакрал райондалул оьрмулуву дакIний личIансса ва хъуннасса агьамшиву дусса иш хьунни райондалийн даврил аьрххилий Республикалул БакIчи Сергей Меликов учIаву.
Ванал ххал диргьунни цIуну дурсса школалул къатри, дуллалисса райондалул азарханалул къатри ва цаймигу объектру.
Республикалул бакIчи хьунаавкьунни Хъунисриннал советрал вакилтуращал, кьамул бунни агьали.
Райондалул агьалинан дакIний личIансса иш хьунни цIусса дуккаврил шинал дайдихьулийнин Гъумук ттизаманнул шартIирдайсса, 600 оьрчIансса цIусса школа тIитIаву. Школалул къатри дуссар шанна зивулийсса. Шикку буссар 400 инсан лагайсса хъунмасса актовый зал, гьарта-гьарзасса спортзал, гьарица дарсирдансса кабинетру. ЧIярусса шиннардий ялугьлай бивкIсса ва иш дузрайн буккаврия навагу, жяматгу рязину, ххарину ливчIру. Жул ххаришиву кIидачIин, школа тIитIлатIисса шадлугърал мажлисрай гьуртту хьун чIявусса бусравсса хъамалгу бувкIунни. На миннайнгу, ва даву дузрайн дуккан дан чIарав бавцIусса, кабакьу був­сса гьарица инсаннайнгу барчаллагьрай ура. Школалун дизарду жула миллатрал язисса арс, Совет Союзрал Виричу Муса Маннаровлул цIа. Республикалул БакIчи ивунни Кьукуннал шяравунгу. Ххал бунни шикку шяраваллал агьалинал диспансеризация ва вакцинация даву мурадрай бувсса ФАП. Мунияр махъ ва увкIунни Хан-Муртазааьлил гьайкалданучIан, бувгьунни шикку мурхь.
Сергей Меликовлул тIутIив дирхьунни къуллугърал бурж биттур буллай жанну дуллусса полициялул зузалтрал гьайкалдануцI.
Даврил аьрххилул жям дуллай, ванал лавайсса кьимат бивщунни райондалий дурсса давурттан. Гьай-гьай, ларгсса шин так ххуй­сса, ххарисса иширттайну дакIний лирчIунни учин къахьунссар.
Миллатрал язисса ч1явусса вакилтал лавгунни жула дянива. Минналгу аьпа баннав.
ЦIусса шинал чIа учивияв ттула миллатран, цинявппагу дагъусттанлувтуран, аьрасатлувтуран дакьаву, аслахIшиву.
Оьккимур, пашманмур духмур шинащал лавгун лякъиннав, ц1усса шин барачатращал, тIайлабацIурдащал духханнав. Лакку билаятрал иш бачиннав, цIа-кьини бюхттул хьуннав. ДакIниймур дузрайн буккан бан­сса каши-кьудрат гьарнахьхьун дулуннав.

Шамил Рамазанов

Шамил Рамазанов, Ккуллал райондалул бакIчи

Махъсса кIира шинал лажиндарал дяниву, жула оьрмулувун ца куну дуркIсса, пасат дувансса «тажрал цIуцIаврил» жунма буруккинтту чIяву бувунни. Мукун бухьурчагу, оьрму бацIан къабувну бачин бувангу багьлай бурхха. ЦIуцIавуртту дукIлай, лаглай дур. Мунияту жугу, Ккуллал райондалий яхъанахъисса жямат, хIарачат буллай бивкIру ва жуяра ларгсса шинал дакIний бивкIсса ишру бартбигьин. Ттун хъунмасса барчаллагь учин ччай бур Ккуллал райондалул жяматрал цIуллушиврул ялув бавцIусса медициналул зузалтрахь ва вайннал хъунама хIакин Щамхалов КьурбанмахIаммадлухь. Вай хъунмасса гуж багьну бивкIунни, уттигу мукунма бур, ва цIуцIаврил къашавай хьуми хъин буллай, балардава буккан буллай. Цаягу инсан ахиратравун гьан къаивтунни. На зухь хъунмасса барчаллагь тIиссара. Зу жула заманалул виртталлу!
Гьай-гьай, инсанталгу цала-цала кулпатру бакI буккан буванну къуццу тIий бивкIунни. Жугу жула райондалул жяматрал аьркинлугъру, вайннал яхъанахъисса кIанттурдал социал чулухуннайсса давуртту дуван хIарачатрай бивкIру. Шинал мутталий бювхъунни ччянира дурну диркIсса райондалул азарханалул къатри, хIаят дакьин дуван, азарханалул лагмасса кIичIирттавух асфальт бакьин. Кьукьма — Зунттул даралувату Ккуллал шяравун буххайсса кIанайн бияннинсса ххуллийхгу асфальт бакьин бювхъунни. Ккуллал шяраву дузал шавай буссар бигьалагай парк. Бувссар шиккува, Ккулув, жагьилтал футболданий буккайсса майдангу. Хъювхъиял шяраваллил школалун дизарду, чIярусса шиннардий учительну, директорну зий ивкIсса, аьпалувух ивхьусса Сулайманов Халилуллагьлул цIа. Хъусращиял Культуралул къатрал магъи дакьин дурну, утти вивми давурттугу дуллай буру.
Райондалий дан бювхъусса циняв давуртту кIицI къадулларчагу, хьунни хъит учаву дуван.
На барча буллай ура ЦIусса шинащал Ккуллал райондалул жямат ва мукунма лакрал миллатрал инсантал. Цинявппагу цIуллуну битаннав, буруккинтту чан хьуннав, ми бусса чIумалгу, жу зул чIарав буссару. Барча ЦIусса шин!

МахIаммадхIажи Айдиев

МахIаммадхIажи Айдиев, ЦIуссалакрал райондалул бакIчи

Ва жуятура ларгсса шин райондалул жяматрангу, ттуннагу оьккисса къархьунни. ХьхьичIва-хьхьичI кIицI бан бучIисса, дакIний личIансса иш хьунни райондалийн Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликов учIаву. Аьрххилул лагрулий ва ивунни 1999-ку шинал сентябрь зуруй дяъвилул ишру най бивкIсса кIанттурдайн. Ларгсса шинал тай ишру хьуну 22 шин бартларгссар. Республикалул БакIчи гьуртту хьунни сентябрьданийсса иширттацIун дархIуну райондалий дурсса мероприятиярттай.
ТIюхчардал шяраву дирхьунни тIутIив «Витязь» ОМОН-лул зузалтрансса гьайкалдануцI. ЦIуссачIурттащиял шяраву ивунни Аьрасатнал Виричу А.В. Козиннул цIанийсса школалийн. Шичча С. Меликов увкIунни «Телевышка» лахъазанттуйн, ва дуручлай жанну дуллусса Армавирдал «Вятич» спецназрал аьралитал ва райондалул виваллил иширттал отделданул зузалт дакIнийн бичин.
Сергей Меликовлун ххуй бивзунни лахъазанттуй, талатавуртту най диркIсса кIанттурдай, бувсса музей. Хъирив Республикалул БакIчи ва хъамал бувкIунни ЦIуссалакрал шяравун. Дирхьунни тIутIив дяъвилул иширттаву жанну дуллуминнансса гьайкалдануцI. Райондалул администрациялул къатраву С. Меликовлул бахшишру дунни 1999-ку шиналсса иширттаясса сочинениялул конкурсрай ххув хьусса дуклаки оьрчIан. Вай мероприятиярттай гьуртту хьун жу оьвчарду тай дяъвилул иширттаву гьуртту хьуминнайн ва та чIумал жанну дуллуминнал гъанчувнайн.
Навагу рязисса, ЦIуминалий­сса агьалигу ххари хьунсса иш хьунни сентябрь зурул 1-нний «ЦIуссалакрал райондалия лакрал миллат цIусса миналийн бизан баврил ва Аухуллал район цIудуккан даврил» хIакъиравусса хIукуматрал программалул лагрулий Гьамиящиял, Шушиннал ва ДучIиннал шяраву уттизаманнул тIалавшиннардайн бувсса садикру тIитIаву.
Аьрасатнал Экономикалул министерствалущал к­ьутIи дурссар ЦIуминалийсса ЦIуссаккуллал шяравугу 250 оьрчIансса садик бувансса. ЦIусса шинал байбишинтIиссар му буллай.
Райондалул агьалинал багьу-бизу ххуй баву мурадрай мадарасса давуртту дарду, тIитIарду цIу-цIусса объектру. Райондалий агропромышленностьрацIун дархIусса инвестициялул проект щаллу дансса – Оптрал ва логистикалул центр тIитIинсса икьрал дарду инвестортуращал. Ва райондалул жяматран мюнпатсса проект дур. Ва дузрайн дуккан дурну, инсантуран зун­сса кIанттурду хьун тIий бур. КIанттул производительтурангу кабакьу хьун най бур цайми регионнал рынокрайн буккан. КIанттул бюджетравунгу налогру дачин тIий дур.
Райондалул оьрмулуцIун бавхIусса цаппара ишру цаймигу кIицI лагавияв.
Райондалул школардал дуклаки оьрчIал, спортрал ч1явусса ва цаймигу бяст-ччаллаву хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуну, райондалул цIа гьаз дунни.
Ялагу, жу чялишсса гьурттушинна дарду Дагъусттаннал автономия баян бувну 100 шин шаврицIун дархIуну республикалий дуллалисса цинярдагу мероприятиярттавух. Дурсса давуртту чансса дакъая, амма уттиния тихуннай дулланссагу чIярур. Аллагьнал кабавкьуну, мигу дузрайн дуккан дан бюхъанссар тIисса умуд бур. ХIарачат булланну.
Ц1усса шин жуцIунна даркьусса, тIайлабацIусса хьуннав, гьарица ужагърай барачат ликканнав, ххаришивуртту чIяру даннав.
Дан ччимур дузрайн дуккан дансса каши-кьудрат дулуннав гьарица инсаннахьхьун.

Камил Давдиев

Камил Давдиев, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу

Ларгсса шин бигьасса дакъая. ХьхьичIра-хьхьичI, коронавирусрал инфекция сававну. Азар лагь хьуншиврийнсса, хьхьара хьуншиврийнсса инсантурал умудгу нахIакьдансса хьунни. Вирус цIу-цIусса журалий дуклан диркIунни, му дух дангу цIусса чаранну ляхълан багьунни, вакцинациялийн бияннин. Вакцинациялия тIун бивкIнавхьур, кIицI лаган ччива ва чулуха жула республика махъун дагьну душиву, прививкартту дурми чансса бушиврийн бувну, коллективрал иммунитетгу ялавайсса даражалий душиву.
Ларгсса шинал жу, депутатътуращал, волонтертуращал ва активистътуращал чялишсса гьурттушинна дарду пандемиялуцIун бавхIуну захIматсса тагьардануву ливчIсса инсантуран кумаг буллалисса давурттаву. Мукунма жу гьуртту хьуру эпидемиялущал талатисса хIакинтуран кабакьу буллалисса давурттавух.
Жяматийсса ва политикалул аралуву ларгсса шинал дакIний личIансса иш хьунни Республикалул БакIчи увчIаву, мукунма АьФ-лул ПаччахIлугърал Думалувунсса ва Халкьуннал Мажлисравунсса депутатътал бувчIаву. Халкьуннал Мажлисравунсса бувчIавурттай жул партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» лайкьну дурккунни. Ванийнугу чIалай бур избирательтурал махъсса шиннардий жу дуллалисса даврин лайкьсса кьимат бишлай бушиву.
Мукуна Халкьуннал Мажлисрал депутатътурал увчIунни Республикалул БакIчигу.
2021-ку шин ялагу дакIний личIанссар Дагъусттаннал автономия баян бувну 100 шин шаврийну.
Жущава пахру бан бю­хъайссар 100 шинал лажиндарай бивтсса ххуллия, хьхьи­чIуннайшивурттая, цимилагу ккаккан дурсса патриотизмалия, цинявппагу Дагъусттаннал миллатирттал дянивсса дусшиврия. ДАССР сакин хьуну 100 шин шаврицIун дархIусса мероприятияртту хьунни Москавливгу.
Ялагу, республикалул магьирлугърал, творчествалул агьулданун, шаэрнал творчество ххираминнан дакIний личIансса иш хьунни шинал ахирданий шаэр, аьлимчу Абачара ХIусайнаевлул 100 шинал юбилей лахъа-хъунну кIицI лагаву. Мукунна лавай­сса даражалий кIицI ларгунни Да­гъусттаннал халкьуннал шаэр Сибирбаг Кьасумовлул оьрмулул 75 шин шаву. Вай кIирагу мероприятиялул исват бунни жула халкь миллатрал культуралия ябувцун бакъашиву.
ЦIусса шин жула оьрмулувун барачатращал, тIайла­бацIурттащал, ххаришивурттащал духханнав!
Агьалинал оьрмулул даража, багьу-бизу ххуй ба­нсса кашигу, гъирагу лякъиннав хъуниминначIа!

Марат Илиясов

Марат Илиясов, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат

Ларгсса шин бигьасса дия учин къахьунссар. Щалагу дунияллийх ппив хьусса коронавирусрацIун дархIусса тагьарданул жула оьрмулувугу, багьу-бизулувугу цин лархьхьусса дахханашивуртту, къадагъартту, ссуссукьушивурттугу дунни.
Ци чулийгу, ссахчIав къабурувгун, ххуймуния ххари хъанай, ххари-хъинмур, мюнпатмур цайминнащалгу кIибачIлай, оьрму бутлай бивкIру. Га захIматсса тагьарданий жущава бан шаймур буллай, кумаграх мюхтажнал чIарав бацIан хIарачат буллай бивкIру.
Ттула оьрмулуву дакIний личIансса ишну ккалли бан бучIир нава Лакрал райондалия «Единая Россия» партиялул чулуха ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутатну увчIаву.
ХIарачат булланна ттуйнна дурсса вихшала лайкь дан, ттула миллатран мюнпатну зун.
Ялагу, ларгсса шиналсса иширттаву кIицI лагавияв жува, ЧIивихъал тухумрал, бакIрайн лавсун, ГьунчIукьатIрал шяраву цинявппа гъан-маччамигу, дусталгу, бусравсса хъамалгу бавтIун, лавайсса даражалий Хъузалал байран тIайла дуккаву. Мукунма жул, Илиясовхъал кулпатран тIааьнсса иш хьунни щалагу Аьрасатнал кIулшиву дулаврил журналистикалул «ПРО Образование 2021» тIисса конкурсраву «Блогер года, рассказывающий про образование» номинациялуву ттул уссил Мираблул арс Саэд ххув шаву.
ЦIусса шин дагъусттанлувтурал, лакрал оьрмулувун барачатращал духханнав. ЦIуллушиву дулуннав. Гьарица инсаннал дакIнийсса мурадру бартлаганнав.

Шалласу Шалласуев

Шалласу Шалласуев, МахIачкъала шагьрулул администрациялул бакIчинал кумагчи, ДР-лул ПаччахIлугърал премиялул лауреат

Инсаннал оьрмулуву мудангу оьмургу, ххуймургу архIал най бур.
Ларгсса шинал, ва кIул дакъа азар сававну, жула миллатрал язи-язисса арсру-душру ахиратравун лавгунни. Миллатрал иш бачин бан, цIа бюхттул дан зий, захIмат буллай бивкIсса инсантал жуятува личIи шаврицIун бавхIусса, кьурчIисса асарду ливчIунни. Киров ва Гулизар Султановхъул, Амучи Амутинов, АхIмад Хасаев, Сулайман Жамалов, ХIасан-ХIусайн Камалов, Даниял Магьдиев, Су­гъури Увайсов, Сулайман Мусаев, Мазагьиб Шарипов. Дунияллия лавгунни «Илчи» кказитрал редакторнал хъиривчу, х1урмат бусса Руслан Къардашовлул кулпат Сапижат. Цинявннал аьпа баннав.
БивкIурдал кьурчIишиву хъиннура гуж дунни ахиратравун лавгми кьадрулий, шариаьтрал ххуллий тIайла бу­ккан къашаврилгу. Хьунни дакI ххари данссагу личIи-личIисса ишру. ХIукуматрал кьамул дунни агьалинал оьрмулул шартIру, багьу-бизу ххуй баву, куклу баву, чIявусса оьрчIру бусса кулпатирттан ка-кумаг баву мурадрайсса законну.
Жула хъуншагьру МахIачкъа­лалив тIурча, 107 хIаят дакьин дурну, лазилакьи дурну, чIюлу дунни. 100-нния лирчусса км. ххуллурдал, асфальт бавкьуну, бакьин бунни, уттигу буллайнма бур. ХхюцIа-ряхцIалла шинал хьхьичI дурну диркIсса коммунал сетьру цIу дуккан дуллай бур. Махъсса 30 шинал лажиндарай укунсса давуртту дурну къадакIнийри ттун.
ДакIний личIансса иш ттула оьрмулувугу хьунни. «Помним, любим, гордимся» тIисса луттирах автортурал группалун – ттунгу, ттущал архIал ва щаллу бувсса Руслан Къардашовлун ва МахIаммад Оьмаровлунгу ПаччахIлугърал премия дуллунни. Умуд бур цIусса шин бигьа­сса, чаннасса дикIанссар тIисса. Мукунсса дикIаншиврийн вихшала дишинсса ихтилат бунни жула Президент Владимир Путиннул пресс-конференциялий.
ДакIнийхтуну барча дуллай ура ЦIусса 2022 шин ххаллилсса лакрал агьалинахь, чув ялапар хъанай бухьурчагу, бюхттулсса адавгу, ас-намусгу, бутта­хъал тарихгу, ниттил мазгу лажин кIялану буручлачисса!
ЧIа тIий ура цинявннан цIакь­сса цIуллушиву, рахIат­шиву, тIайлашиву. Уттинин хьусса кьурчIишивуртту хъамаритансса ххаришивур­тту ялун дияннав. Лакку билаятрахсса ччаву духкъалаганнав!

Ссалам Хавчаев

Ссалам Хавчаев, «Дагестан» ГТРК-лул директорнал хъиривчу

Творчествалул чулуха ттула даврицIун бавхIусса иширттаву яла дакIний личIансса, ххарисса иш хьунни Щалагу Аьрасатнал «Щит России» фестивальданул конкурсрай ттула каялувшиннаралу ва ттула сценарийлийн бувну хIадур дурсса «Капитан Руссо», тIисса Италиянал Виричу ХIасан Камаловлуясса документал фильмрал цалчинсса кIану бугьаву. Ва хъуннасса сий дусса, 200-нния лирчусса фильмру гьур­тту хьусса конкурсрай цалчи­нсса кIану бугьаву, лакран ба­къассагу, щалагу Дагъусттаннан агьамсса ишри.
ДакIний лирчIунни Республикалул БакIчи Сергей Меликовлущалсса шаннагу хьунабакьаву.
Цалчинсса хьунабакьаву хьуна Авгъан паркралн Оьмар Муртузялиевлул цIа дизлазисса чIумал. КIилчинмур – прессалул форумрай.
Яла-яларив тIааьнну асар хьунни шамилчинсса хьунабакьаврий Республикалул БакIчинал ТОКС-рал даврин лавайсса кьимат бищаву. Мунил хIакъираву гъалгъа бан оьвкуну бия ттуйн.
— ТОКС – Дагъусттаннал брендри. Щалагу Аьрасатнаву следопытътурал телевизионный кьюкьа так Дагъусттаннай дур. Зу багьа бищун къашайсса даву дуллалиссару. Ттуяту аьркин­сса кумаг бухьурча, бусияра, на хIадурссара зул чIарав ацIан, – увкунни С. Меликовлул, ва цIусса шиналгу хьунаакьин махъ буллунни. Ванал жул оьрчIавун хъиннува гьавас бувтунни.
Ялагу, мюнпатсса ва дакIний личIансса хьунни Лакку билаятрайнсса аьрххи. Машгьурсса ва гьунар бусса фотохудожник Инна ХIажиеващал жу бивру Гъумукун, Читтурав, Кьукнив. Иннал Дагъусттаннаясса караматсса хроникалуву ттун Ла­кку билаятраямур бутIа ххишала хьуну ччай бия. Читтурав гьан ччан бивкIуна ХIасан Камаловлул, Мариян Илиясовал гьаттардийн бияншиврул. Гьай-гьай, ттула буттал шяравун Кьукнивгу бивру. Жущал буссия Къазахъисттаннаясса хъамалу душгу. Та махIаттал-хIайран хьуну бия Лакку билаятрал караматсса тIабиаьтрай, жула халкьуннал узданшиврий. Лакку билаятрах эшкьи хьуну лавгссар.
Жула шяраваллия ихтилат багьнавхьур, кIицI къалавгун битан къахьунссар укунсса затгу: Дагъусттаннал виваллил ишир­ттал министрнал къуллугърай­сса Аьвдурашид МахIаммадовлул ва уссурвал Сунгъуровхъал аякьалийну ва хIарачатрайну жул шяраваллил диц-куц чIаланну ххуй хьунни. Утти ччима хъамаличу шяраву сивсуну кьамул ан хьунтIиссар.
Инна ХIажиевалгу цила даву дунни. Рирщунни ччинан асар хьунсса, Лакку билаят ххал бан гъира бутансса суратру.
ЦIусса шингу барча дуллай, жула халкьуннан хьхьичIра-хьхьичI чIа учин ччива цIуллу­шиву.
Ва жува азурда бувсса, цанная ца ят буцан буллалисса коронавирусгу яла ларгун, хьхьичIва кунма ссаячIав ццах бакъа кувнначIан кув бухлай, хъамалу занай, цанная ца ххари хъанай личIаннав жува.

Качар ХIусайнаева

Качар ХIусайнаева, АьФ-лул культуралул лайкь хьусса зузала

Яла нанисса шинаву дакIний ливчIмур, махъ бакъа, буттал ттуршра шинал юбилей дур. Му ца жул кулпатрал кIицI лаглагисса кьини дакъая. Му лакрал хъунасса чичул, шаэрнал, аьлимчунал, аьраличунал цIа щалагу миллатрал хIурматрай дакIнийн дутлатисса байран дия. Гьай-гьайкьай, цинявппагу лакру тIинал, лакку мукъул тIин-тIааьн кIулнал, лакрал литературалия хавар бунал, мунил кьадру-кьимат кIулнал байран. Мукунми жула дянив ттигу биялсса бушивугу тасттикь бувна, эпидемиялул къадагъарттаягу нигьа къабувсун, щапI куну тамашачитурал бувцIусса залданул. Гайкссава, сайки, халкь, буххан къавхьуну, кьатIувва личIаврил. Абачара ХIусайнаевлул юбилей мунийну, аммаки, къуртал къахъанахъиссар. Дагъусттаннал луттирду итабакьайсса издательствалул, ванал язи бувчIуми произведениярттал лу итабакьлакьиссар чIал къавхьуну. Жугу, кулпатрал чулухату, А. ХIусайнаевлул кьи­сса “Бадрижат” оьрус мазрай итабакьин хIадур бувну буру. (Цила чIумал ва Москавлив итабавкьуссия оьруснайн таржума бувну). Оьрус мазрай цанни учирча, жула Дагъусттаннал халкьуннангу, маз хъама бивтсса лакрангу бикIаншиврул муния хавар. Ми луттирду жу бишинну “Илчи” кказитрал редакциялий, гъира багьнал, ччан бивкIнал, увкIун, уква лавсун буккиншиврул.
Сант дунура, барчаллагь учин ччай бура Лакрал театрданухь ва юбилей бюхттулсса даражалий тIайла дуккан хъунмасса хIарачат бувну тIий. Гьашину лакку мазрайсса, цинявннан аьмсса диктантрангу ишла бунни А. ХIусайнаевлул очеркрава­сса текст. ЛяличIи гъирарайгу, чIярусса каширду ишла дурнугу щуруй бия “Дараччи» клубрал Президент Гулшан Хасаевагу, лакрал “Встреча” ккурандалул каялувчи Асият Буттаевагу, му даву ттинин къадиркIсса даражалий, ккаккиялунну ххуйну, миллат чантI учин бансса куццуй тIайла дуккан. Ттул дакI хъинну гъили дуллай дур лакку мазрахсса мукунсса аякьалул. Мунийну жула дянив ххуйсса, гьарма хIала уххан уллалисса аьдат цIакь хъанан най чIалай дур. Жула чансса бакъар сий дусса, цайминнахь мяш учин бучIисса, жулагу, Дагъусттанналгу культуралуву диялсса эмаратирттал къат кьариртсса чичулт, шаэртал, аьлимтал. ЯлунчIил, масалдаран, ттуршра шинал юбилей хьун най дур хъунасса лирик, шаэр, аьраличу Мирза МахIанмадовлун. ЦIунил дакIнийн бутланссару ганалмур шеърилугърал хазнагу.
Так шин барачатсса, цIуллу-цIакьсса, жунна даркьусса лякъиннав.

Зиябуттин ХIажимирзаев

Зиябуттин ХIажимирзаев, ДР-лул Транспортрал министерствалул отделданул хъунама

Ларгсса шин дакIнийн рутлай, хьхьичIва-хьхьичI пандемиялияту учин багьлай бур. Тамансса ххуй-ххуйсса инсантал зевххунни жущава ва лавмартсса азаруннил.
Ци бухьурчагу, хьунни дакIний личIансса ххуйсса давуртту. Ххувшаврил кьини, пандемия сававну, Гъумук парад къадансса хIукму бувкун, жу, ГьунчIукьатIрал шяравун бувххун нанисса ххуллул лахъишиврий жула шяравасса дяъвилул гьурттучитурал суратругу дирхьуну, цин лавхьхьусса «БивкIу бакъасса полк» хьун бувссия.
Ва даву дурну ца-кIива гьантлува кIицI ларгссия Бугьараминнал кьини. Оьрмулул 70 шинава ливчуми циняв бавтIссия шяраваллил клубравун. Дуллуссия дакIний личIансса бахшишру, тIивтIуссия авадансса ссупра. Вава куццуй къутандалийнгу лавгссияв, гиккусса бугьарами барча бан.
Вай укунсса давурттив щаллу дуллан жул шяраву «Община Унчукатля» тIисса ккуран сакин дурну дуссар. Ванил ирглийсса батIаврий ци зуруй ци даву дан дурив пикри байссар.
Ларгсса шинал шяраву цаппара давуртту ялагу дан бювхъунни хIукуматрал бюджетрал арцуцIух. Гьартагу бувну, асфальтгу бувтIуну, хъинну ххуйну бакьин бувну буссар шяравун нанисса ххуллу. Мукунма, цIу бу­ккан бувну, бакьин бувссар дяъви байбишиннинма шяраву бувну бивкIсса клуб.
Шин дакIний лирчIунни мюрщи-хъунисса цаймигу ишир­ттайну.
Масала, «Хьунабакьаву» тIисса жула миллатрал 20-25 вакилная хьусса, навагу усса, группа сакин баврийну. Умуд бур ва ккурандалул кумаграйну жулва миллатран хайр бусса давуртту дан хьунссар тIисса. Агьамми ма­съаларттунугу чIалай бур ниттил мазгу, буттахъал аьдатругу, буттал кIанттул тарихгу, миллатрал кказит ва театргу ябаву.
Ттуятува тIурча, цаппара ттунма лахъан ччисса зунттурдайн лахъан бювхъунни. Май зуруй Аьра­сатнава увкIсса кIия гьалмахчунащал лавхъссияв ПпабакIуйн. Июнь зурул байбихьулий навалу лавхъра Европанаву ца яла лахъсса Эльбрус зунттуйн. Цуппагу мукун хьуна ва иш, на кIа мицIлий уссаксса, ттул лагма-ялтту цукIуй акъая.
Яла дакIний ливчIмур ишрив хьунни август зуруй 7134 метралул лахъсса Пик Ленина тIисса бигьа бакъасса зунттуйн ла­хъан бюхъаву. Ва иширайн бувну Дагъусттаннал Спортрал министерствалул ва МахIачкъала шагьрулул Cпорткомитетрал чулуха ттун дуллунни ХIурматрал грамотартту.
Яла ххаримур хавар тIурча, ларгсса шинаву ттунма арснал душ баву хьунни. ЧIа учин ччай ура чIивитIун цIуллу-сагъшиву ва оьрмулуву тIайлабацIу.
ЦIусса шинаву щалагу жула миллатран чIа учинна цIу­ллушиву, дуллалисса давурттаву тIайлабацIу. Гьарцаннал къушлий барачат чан къахьуннав!

Кьурбанмах1аммад Кьурбан­махIамма­дов, Системарттал технологиярттал институтрал ректор

Жула оьрмулуву, цуксса жунма къаччайнугу, ххари-ххуймунищал архIал пашманмургу най бур.
Ва жуятура нанисса шиналгу тIааьнну дакIний личIанссагу, дакIнийн щунссагу ишру хьунни. Жула дянивату лавгунни ххаллилсса инсантал, лакрал миллатрал цIа-кьини бюхттул дуллай бивкIсса язисса арсру-душру: Амучи Амутинов, Мазагьиб Шарипов, Сулайман Мусаев, Даниял Магьдиев, Киров ва Гулизар Султановхъул, Сугъури Увайсов ва м.ц.
ЧIявусса кулпатру хьунни гъан-маччанацIа, дустурацIа. Цинявнналагу рухIру алжаннул ххари даннав.
Жула кулпатрая тIурча, ттул чIивима арс МЧС-рал аьралуннаву къуллугъгу бувну зана хьунни. Ялагу, нава рязину ливчIсса иш хьунни жула Региондалул навтлил ва газрал колледжрал кIулшивуртту дуллансса лицензия ласаву. Ва колледжрал учредитель жул институтри.
КIицI лагавияв ларгсса шинал нава цал ттигу ПпабакIу-Зунттуйн лавхъшиву.
ЦIусса шинал жула халкьуннал ялун чIярусса ххаришивуртту дияннав, гьарица инсаннал мурадру-хияллу бартлаганнав. Жула «Илчи» кказитрал зузалтрангу, буккултрангу чIа тIий ура цIуллушиву, ххари-хъиншивуртту.

Светлана Кудаева,

Светлана Кудаева, ЦIуссалакрал райондалул КIулшивуртту дулаврил управлениялул хъунмур

Ларгсса шин жунна цинявннан захIматсса, жула яхIгу, хIалгу ххал буллалисса хьунни. Амма, захIматшивуртту хьунадакьирчагу, ххарисса, дакIний личIансса ишругу чансса къавхьунни республикалийгу, райондалул оьрмулувугу.
2021 шинал Дагъусттаннал автономия сакин хьуну 100 шин бартларгунни. Ва иширацIун дархIусса чIярусса мероприятияртту хьунни республикалий. Миннуву агьамсса гьурттушинна дунни жул райондалулгу.
Райондалийгу, республикалийгу жу дурсса мероприятиярттан лайкьсса кьиматгу бивщунни.
Нава каялувшиву дуллалисса КIулшивуртту дулаврил управлениялул даврия тIурча, ларгсса шинал жуща бювхъунни чIярусса проектру дузрайн ду­ккан дан. Учин бюхъанссар, жул управлениялун тIайлабацIусса шин дия. Дуклаки оьрчIалгу, учительтуралгу ккаккан бунни цала даража, бюхъу-бажар республикалий хьусса личIи-личIисса мероприятиярттай ххувшавуртту ларсун. 19 дуклаки оьрчIал бувгьунни хьхьичIунсса кIанттурду.
2021 шинал кIулшивуртту дулаврил аралуву зузиминнал дянивсса бяст-ччаллаву райондалул учительтурал бувгьунни шанма цалчинсса кIану. ОьрчIал ва ч1ава жагьилтурал спортрал школалулгу лайкьну дурурччунни райондалул цIа, лачIун бу­ккаврил, тайский боксрал, каратэлул бяст-ччаллаву ххувшавуртту ларсун. Ларгсса шинал ЦIуссалакрал райондалиясса ца жагьил агьунни «Большая перемена» конкурсрал финалданувун, кIия – полуфиналданувун.
Ттуятува тIурча, бартлавгунни цIанихсса Санкт-Петербург ккаккан ччисса ттул хиял. На лавгра Щалагу Аьрасатнал кIулшивуртту дулаврил аралуву зузиминнал конференциялий гьуртту хьун. Мукунма ттуйн оьвкунни Дарбантлив, кIулшивуртту дулаврил лидертурал форумрай гьурттушинна дан («Лидер образования – 2021»).
Шин дакIний лирчIунни мукунна, КIулшивуртту дулаврил ва элмулул министерствалул ттула захIматран кьимат бивщуну, ХIурматрал грамота дулаврийну.
Ларгмур шинава ххуймур, чаннамур, тIааьнмур лавсун «буххан» ччива цIусса шинавун. Гьарица инсаннан цала пишалул ххуллий тIайлабацIуртту, хьхьичIуннайшивуртту хьуннав. КIулшивуртту дулаврил аралуву зузиминнал даража гьаз хьуннав, хьхьичI бивхьумур бартбигьинсса цIуллушиву дулуннав. Цинявннал дакIниймур бартлаганнав.

Рамазан Фаталиев

Рамазан Фаталиев, Дагъусттаннал Композитортурал союзрал председатель

Ларгсса шин ттула оьрмулуву, давриву авадансса дия учин бюхъанссар. Опералул ва балетрал ПаччахIлугърал театрданул цIу буккан бувсса коллективрал бивхьунни Абу-Бакардул пьесалийн бувну на чивчусса оьрчIансса музыкалул магьа «Навруз». ХъунаначIансса хIурмат, хъиншиву ккаккан дуллалисса, вай хасиятирттал кьимат гьаз буллалисса ва магьа ххирар хъуниминнангу, мюрщиминнангу.
Вава театрданул тавакъюрайн бувну, утти на зун айивхьура Аткай Аджаматовлул пьесалийн бувсса «Белый голубь» тIисса оьрчIал балетраха. ЦIусса шинал зун ва балетрал премьера ккакканссар тIисса умуд бур.
Шин дакIний личIанссар ттуйнма жаваблувсса къуллугъ тапшур баврийнугу. На ивтунна МахIачкъалаллал Управлениялул ОьрчIал филармониялул художествалул каялувчину. Ва даврил бигардавасса ца агьаммур бур гьунар бусса жагьилтал ялун личин баву, личIи-личIисса творчествалул проектру дузрайн дуккан даву.
Шагьрулул администрациялущал цачIу, мэр Салман Дадаевлулгу кабакьу бувну, шинал лажиндарай жу личIи-личIисса дялахърулул, культуралул мероприятияртту дарду агьалинан. Миннува ца яла хъуннасса агьамшиву дусса мероприятиялун ккалли дан бучIир Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилул ветерантал Ххувшаврил байрандалущал ва був­сса кьинирдащал барча баву. На рязину ливчIра жущава МахIачкъалаливсса ветерантуран ОьрчIал филармония гьур­ттусса концертру ккаккан дан бюхъаврия.
ЛяличIинува тIааьнну бия ттула ниттиуссу, Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилул участник Саэд ХIусайнаев (утти аьпалухьхьун лавгунни) ялапар хъанахъисса къатрал хIаятраву ккаккан дан жула концертрал программа. Ялагу, ларгсса шинаву дакIний личIансса хьунни цинярдагу нара Дагъусттаннал Композитортурал союзрал председатель хIисаврай дурсса мероприятияртту. Республикалий лавайсса даражалий ларгунни машгьурсса композитор, ПаччахIлугърал премиялул лауреат Ширвани Чаллаевлун 85 шин шаврин хас дур­сса концерт, шаэр, чичу, аьлимчу Абачара ХIусайнаевлун 100 шин шаврин хас дурсса вечер. На пахрулийгу ура, рязийнугу ура жущара лайкьну тIайла дуккан бювхъуну тIий, лакран дакъассагу, щалагу Дагъусттаннал халкьуннан агьамшиву дусса вай мероприятияртту. Умуд бур, Аллагьналгу ка бавкьуну, цIусса шинал, ва «коронавирус» тIисса балагу ялату лавгун, жунна дан дакIнийсса цинярдагу давур­тту бакIуйн дуккан дан бюхъан­ссар тIисса.
Цинявннан чIа тIий ура ЦIусса шинаву цIуллушиву.

Тамара Маммаева

Тамара Маммаева, МахIачкъалаллал 18-мур школалул директорнал хъиривчу

Гьарца инсан ххари­сса ишир­ттайн, хъиншиву-хъин­баларттайн хьул бивхьуну ялугьлан икIай ЦIусса шинах.
Ялату нанимур шиналгу кьабитай дакIний личIансса лахIзарду. Ттул оьрмулувугу хьунни тамансса дакIний личIансса ишру, тIааьнсса хьунабакьавуртту.
Школалул, дагьанттул кунма, чIалачIи бай шагьрулул, региондалул, билаятрал оьрмулуву хъанахъимур. Ларгсса шинал МахIачкъалаллал школардай хьунни пишакартурал конкурсру, личIи-личIисса проектру дуруччаву, Аьрасатнал ва региондалул даражалийсса форумру. Вай гьарзатрал кIулшивуртту дулаврил даража гьаз буллай бур. Жуламур школалия тIурча, ларгсса ду­ккаврил шинал жучIа ия 14 медалист, 23 дуклаки оьрчI ххув хьунни Щалагу Аьрасатнаву нанисса олимпиадарттал личIи-личIисса ятIапIирттай.
КуртIсса, мюнпат бусса кIулшивуртту – республикалул бучIантIимунивунсса инвестициярдур тIисса Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул махъру мяйжаннугу тIайласса бур. Вайннул чIалачIи буллай бур цуксса агьамшиву дуссарив кIулшивурттал, цуксса агьамсса кIану бугьлай буссарив миннул жагьилтурал оьрмулуву. Ларгунни жуятура 2021 шин. Ва шинал лажиндарай хьумунива тIааьнмур, ххуймур дакIний битан хIарачат банну. ЦIусса шинащал бучIантIисса кIулбакъамуниягу нигьа къабусанну. Бишинну умуд хъинмунийн, ххуймунийн, тIайлабацIурдайн. Гьарица инсаннан цIуллушиву дулуннав, ххаришивуртту чIяру дуннав.

Разита Мусаева

Разита Мусаева, Дунияллул халкьуннал дянив­сса Исламрал бизнесрал ассоциациялул президентнал онкологиялул къашавайсса оьрчIал масъаларттаха зузисса кумагчи

Ттула бакIрайн ларсъсса жяматийсса ва хIуку­матрал давурттай ттун чIя­ву­сса бигарду щаллу буллан багьай. Му ххуллий шинал лажиндарай дурсса кIицI лаган бучIисса давуртту чансса дакъар.
Амма ттула бусса оьрмулий дакIний личIансса, хъуннасса агьамшиву дусса, яргсса иш хьунни шинал ахирданий Макка-Мадиналий хIажлий лагаву. Ва аьрххигу ттун тIайлабацIусса хьунни. Саоьдуллал Аьрабусттаннал паччахI Аьбдул Аьзизлул оьвкуну, на бивра Кяъвалунсса пардав щащайсса кIанттурдайн. Ттула каних пардаврай хатI бишинсса талихIгу хьунни. ПаччахIнал жух хъуннасса къулагъас дия. Гьар кьини чун-бунугу марчIансса дукан оьвчайва.
Макка-Мадиналий жун ккаккан бунни цинявппагу шиккусса хIикматсса кIанттурду, миннувух караматсса реликвияртту ядуллалисса музейгу.
ХIажлия на буслай бусан къашайсса, тачIав хъама къабитансса асардал вибувцIуну зана хьура. Сант дирирну дунура, хъунмасса барчаллагь учин ччай бура вай гьар цимурцаннул сакиншинначи, Дунияллул халкьуннал дянивсса Исламрал бизнесрал ассоциациялул президент Марат Кабаевлухь.
ЦIусса шинал на чIа тIий бура цинявппагу лакран, да­гъусттанлувтуран, аьрасатлувтуран цIуллушиву. ЦIуцIинал чурххава цIуцIаву дукканнав, къуманал дакIнива дард-буруккин букканнав. Ци кьини дуккарчагу, марищару ник, магъагъан дару дакI. Пашманмунил ялун ххаришивурттугу дияйссар. ДакIний битияра, оьрмулуву чIявусса затру жуйнмар хъар хъанахъисса. Жула хIарачатрацIун Занналгу кабакьайссар.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: