Ккуллал райондалул хIакинтурал лабизаву

Ккуллал райондалул хIакинтурал лабизаву


Ккуллал райондалул хIакин­тал агьалинахь, пикрибакъулшиву къадуллай, вакцина бувара тIий бур. Райондалул поликлиникалул хъунмур, хIакин-гинеколог Аня КьубатIаева укун буслай бур, вакцина буваврия хайр бушиврий чIурчIав дуллай: «Гьай-гьай, вакцина бувангу, къабувангу гьарманал цала иш бур, гьарма цала заллу цувари. Амма буван-къабуван хIукму буваврийну инсаннал язи бугьлагьиссар халкьуннал дянивсса оьрму. ЩищалчIав хIала-гьурттушиву дакъа цана цувалу яхьун шайсса заманагу бакъахьувкун. COVID-19 къадиянсса прививка профилактикалул прививкарттал календарьданувун дуртун дур. Цинявннан бувчIинсса мазрай учин, хIакьинусса кьини бивкIулуща буруччин кунмасса ххуллу так ца му бур – прививкартту дуваву. ЛичIинува кIицI лаганна ковидрал къашавайми гьарза хъанай бушиву оьрчIан хьу­сса нитти­хъал дянив ва ниттил лякьлуву бусса чIумал ниттийн ковид дирсса оьрчIру дунияллийн буккайхту. Осложненияртту хъанай дур ми оьрчIан. Укунсса тагьар чIалай дунура, оьрчIан хьусса нитти­хъул бур прививкартту дуван нигьа буслай. Щалвагу Аьрасатнал регионнаясса, оьрчIру лякьлувусса, ковид дирсса ниттихъул хъин буллалисса Кулаковлул элмийсса гинекологиялул институтрал хIасиллу пашмансса дур, ниттихъул цивппа ва оьрчIру ххассал буван къа­хъанахъисса ишру тикрал хъанай бур. Цуксса кьурчIинугу, дунияллия лавгсса ниттихъаща вакциналул хIакъиравусса цалва пикри баххана буван къабюхълай бур, зуща бюхъантIиссар. Ва сант ишла дуваврийну зувагу, зула оьрчIругу буруччин хьунтIиссар, вакциналул оьрму ххассал буллалиссар». ХIакин КьубатIаева бур вакцина буваву машиналий нанисса ппурттуву мюхчаншиврул мухIлу цIакь дувавриха лащан буллай. «МухIулттул ДТП-лий буваймурди вакциналулгу бувантIисса, вакцина буварчагу, азар лахъан бю­хъай, бару хIисаврайсса вакцина буварчагу ххуллу лавсун. Укун­сса иширайн «инфекционный прорыв» учайссар, амма вакцинартту бувсса инсантал бигьану ххассал хъанай бур азарданул ххяппур­ттаща. ЧIумуй бакIрай бавцIуну, пикри буван аьркинни гьарманал», – тIий бур хIакин. Шиккува бусанну, Ккуллал райондалий 53, 87% агьалинал прививкартту дуршивугу, вай хъанай бур шаназарунниха ливчусса инсантал. Гьар кьини прививкартту дуллай ур дянивну 70 инсан.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: