ХIакьинусса кьинилул тарг

ХIакьинусса кьинилул тарг

ХIусман Темирханов, блогер:
– Агьали нигьабувсун бур, цIуницIа карантин баян къабувния тIий, амма цивппа буван шаймур, яла бигьамурвагу буван ччай бакъар: чIявусса агьали бавтIсса кIанттурдай маскарду лахлай бакъар, хъатIив буллайнма бур, бивкIурдайн занайнма бур, республикалул властирдал къадагъартту кьамулну бакъар. Щийри тахсир? Агьалинай цайвар!

Руслан Аьбдулаьзизов, учитель:
– Маскардая тIий бурув? На гьар кьини № 44 ягу № 69 маршруткалий лагара-учIара. Маршруткалуву кIия-шама инсан икIай маска дусса. Маршруткамур, запI бикIан бувну, ша бизансса кIану бакъа, бувцIуну бикIай. Сайки кувннал карав кув щябивкIсса, кувннайн кув вирусирттал ттугъру итабакьлакьисса.

Мадина Исяева, хIакин-стоматолог:
– Уттигъанну шагьрулул зума-къирагърайсса банкетру бай залданувун хъатIуйн лавгра. КъабучIан къабучIиссарив увкукун, буттарссил кIира ссятрай­сса лекция бувккунни, кIийнгу, гилунгу ххявххунни. КутIану бусан, гьан багьунни, маччахъан къаччан бикIан буван къаччайгу буну тIий. Вирусругу хъамариртун, жагьаннама тIисса журалий ккучунну дурну, къавтIий булувкьуну бия. Мяйжанссар, буххайсса-буккайсса къапу кьюлтIсса бия.

Исрапил Исрапилов, журналист:
– ЦIанакул хIакинтал цивппагу сайки циняв къашавай бур. Капельницарду дихьлай, цайнма цала ххалаххив буллай, хъин хъанай бур. Амма цаягу хIакин, больничный ларсун, даврия къалавгунни. Цивппа аьркинну бушиву чIалай, хIакинтал биял къахъанай бушиву чIалай. Ва дакъарив профессионализм? Цаласса къабувну, навагу къашавай урачала къакуну, хIакиннал буржгу кIулну, къашайшалтрал хьхьичIсса бигардугу кIулну, къуццу тIутIаву. КIира шинни вайннан цала кулпатру духIин дуну къаккаклай, бигьалаган­сса чIун дакъа, отпускартту, каникуллу дакъа зий. ХIакьину хIакинтал ккалли бан бучIиссар тайва саллатIнан.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: