Сергей Меликов: «Жулва мурад – инсантурал цIуллушиву дуруччавур»

Сергей Меликов: «Жулва мурад – инсантурал цIуллушиву дуруччавур»

Январьданул 15-нний Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул дунни республикалий коронавирусрал инфекция ппив шаврийн къаршисса масъалалул хIакъиравусса батIаву.

Республикалул каялувчинал тIимунийну, Дагъусттаннай коронавирусрал къашайшалт цакуну гьарза хьуну бакъасса бур, амма цIуцIими чан хъанайгу бакъасса бур.
«Жунма хъамабивтун бур 2020 шинал интту цукунсса тагьар диркIссарив, та чIумал Дагъусттаннал муфтийнал ва республикалул цаппара каялувчитурал хIарачатрайну жущава бювхъуна бала-апатIрал хьхьичIалу кьукьин. ЦIанагу жува тара тагьарданийн зана шавай буру, мунил сававгу хъанай дур низам къадуручлай бушаву. МуницIунма цIусса штаммран асар шайссар вирусрайн къаршисса профилактикалул чаранну, мунияту ми чаранну буручлан аьркинссар. Тагьар муксса захIматсса хьун най дурхха, цIана буслай бур ялун ххи бувсса чараннал хIакъиравугу, манзилданий дуклан аьркиншивугу хIалану, омикрон штамм ппив шаврицIун бавхIуну, цаппара регионнай хIатта локдаунгума баян бувансса хавар бур. Цалсса жучIава ва масъала бакъар. Амма хIакьину ялун ххи бувсса чаранну ишла къабулларча, жувагу миккун бучIан бюхъайссару», – кунни Дагъусттаннал БакIчинал.
Республикалул Роспотребнадзорданул каялувчи Николай Павловлул бувсунни цIанасса тагьардания, омикрон штаммраясса нигьачIаврия. Ванал тIимунийну, му штаммрал къашавай хьуманая кIилчинсса кьинива цайминнайн лахъайсса бур вирусру, 3-5-ми кьинирдай къашайшалал тагьар захIматнийн дагьайсса дур. Омикрон штамм чIявуну лахъайсса бур 5-11 шиннавусса оьрчIайн, амма миннайн цIанасса ппурттуву вакцина буллай бакъар. Аьрасатнал чIявусса субъектирттай, миннувух жулва чIаххувсса регионнайгу, ашкара хьуну бур омикрон штамм. Николай Павловлул бувсунни мукунма махъсса гьантрай къашайшалт гьарза хьуну бушиву 50 %, аьркинну бушиву вирусрал инфекция кунная куннайн лахъаврийн къаршисса мероприятияртту гужлан дуван.
Дагъусттаннал БакIчи авкьунни Николай Павловлул тIимуницIун.
ДР-лул цIуллушиву дуруччаврил министрнал кIанаймур Татьяна Беляевал тIимунийну, цIанасса ппурттуву республикалий хIадур бувну бусса бур 2000 койка пневмониялул ва ковидрал къашавайми хъин буллан, луртандалий бусса бур ялагу 497 койка. Азарханардай хъин уллай бусса бур сайки 1500 къашайшала.
ХIакьинусса кьини вакцинартту бувну бур пландалийминнал 50 % инсантурал. Коллективрал иммунитет дусса дур 30,5 % агьалинал. Пневмониялул ва коронавирусрал къашавайминнал аьдад лахъ хъанай дусса дур, мукунна – амбулаториялул тагьарданий хъин хъанахъиминналссагу.
«Жул мурад гава гари – жу аьркинссар инсантурал цIуллушиву дуручлан. Мунийн бувну, агьалинаву дуван аьркинсса мероприятияртту, миннувух диндалулссагу, дуллан аьркинссар муниципалитетирттал каялувчитурал ялувбацIаврий», – кунни Сергей Меликовлул.

Читайте также: