«Омикрондалийн» къарщи бацIаврил ххуллий

«Омикрондалийн» къарщи бацIаврил ххуллий

Лакрал райондалул администрациялул актовый залдануву хьунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул идарарттал каялувчитуращалсса ва шяраваллал бакIчитуращалсса батIаву.

Муний ххал бигьлагьи­сса агьаммур суал бия цIанасса чIу­мал щала дунияллий ялун нанисса коронавирусрал цIуцIаврил цIусса «омикрон» журалия мюхчан шаврийн ва вакцина баврийн багьайсса.
Кьиблалул Африканава дурксса омикрон журалул штаммрая буслай, Республикалул Роспотребнадзорданул Лакрал ва Ккуллал районнайсса отделениялул хъунмур Лейла Сулаймановал кIицI лавгунни ва штамм ялун ливчуну бушиву Аьрасатнал ххюцIалуннийн бивсса регионнай. Дагъусттаннайгу дурккун дусса дур Каспийск шагьрулий ялапар хъанахъисса 39 шинаву­сса инсаннай.
Ванил бусаврийн бувну, омикрон журалул хасият дусса дур укуннасса шярал ва бявкъу-гъили шавриха лархьхьусса – цIубутIуй хьхьарану най духьурчагу, цаппара гьантрава оьдикIлакIисса. Мунияту, дахьва кьакьари ва бакI цIий, аьнч-ккинч тIий байбишайхтува, баччибакъулшиву къадурну, багьлай бусса бур хIакиннайн бу­ккан. Омикрон журалул вирус ванияр хьхьичIсса дельта журалул вирусраяр нигьачIисса дусса дур ва анаварсса бущилий ппив хъанахъисса душиврийну. Гьантлул дянив ца инсанная лахъан бюхъайсса дур щала кулпатравуцириннайн ва архIал зузиминнайн. Му бакъассагу, хьхьичIсса журардал цIуцIаву оьрчIайн къадиллай диркIхьурча, омикрон диллай дусса дур оьрчIайнгу.
Лейла Сулаймановал кIицI лавгунни, вакцина райондалий бан багьлагьисса 80 процент инсантурал бувну бакъашиврийн бувну, жува цIусса вирусрайн къарщи бацIан хIадурну бакъашиву. ХIатта вакцина бувсса инсанталгума, агарда му бувну дачIи шин ларгун духьурча, бурувччуну ба­къасса бур цIуну ялун нанисса вирусрая. Вакцина цIуцIаврийн баруну так му бувну 42 гьантта лавгун махъ бацIайсса бухьувкун, хIакьину жучIава омикрон журалул вирусрая цучIаввагу урувччуну акъасса ур. Мунияту Лейла Сулайманова маслихIат буллай бур халкь чIявусса кIанттурдайн къабатIлан, мероприятияртту чIумуйнусса къадуллан, маскарду лахлан, бюхъавай кьатIу-шав къабуклан.


Райондалул азарханалул хъунама хIакиннал буржру биттур буллалисса Мурад Пахиевлул кIицI лавгунни ларгсса шин райондалул хIакинтуран хъинну захIматсса хьушиву, коронавирусрал цIуцIаврил чIявусса къашай шаврийн бувну. Миннава чIявусса тIайла бувккун бур республикалул инфе­кционный больницалийн. Цуксса хIайпнугу, хьуну бур ливтIусса ишругу. ХIакьину азарханалий уттуивхьуну усса ур 17 инсан, 5 усса ур шава хъин хъанай. ХIадур бувну бусса бур 20 ххисса тах.
Райондалул бакIчинал цалчинма хъиривчу Абубакар Къюннуевлул кIицI лавгунни, цайми районнах бурувгун, райондалий вакцина баврил тагьар оьккину дакъахьурчагу, агьалинал иммунитет хьунсса аьдад ттигу щаллу хьуну дакъашиву, хIатта вакцина бувминналгума кIилчин бансса чIун хьуну душиву.
Гъумучиял мизитрал имам МухIаммад Ссаламовлул кIицI лавгунни МухIаммад Идавс (с.аь.с.) цала уммалий къадагъа дуллай ивкIшиву лахъайсса цIуцIаву ду­сса кIанттавагу чунчIав къауккан, му дусса кIанттайнгу къагьан. Мува куццуй вакцина бавугу Аллагьнал мусаллат бувну бушиву. Мунийн бувну, карантин ва вакцина жуйнма бияннин цимирагу ттуршра, азарда шинал хьхьичIва исват хьусса ишру бушиву.
БатIаврил хIасиллу дуллай, Юсуп МахIаммадовлул кьянкьасса тIалавшинна дунни вакцина бан къаччисса инсантал чийвун къабуклан, нюжмар чаклийн къабатIлан.
БатIаврия махъ вакцина бувния мукьах дачIи шин ларгсса администрациялул зузалтрая лавсунни ПЦР тестру, миннай кIилчинсса вакцина баннин.

Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов ПЦР тест дуллай

Читайте также: