Базардал налогирттал тагьар

Базардал налогирттал тагьар

Январьданул 23-нний МахIачкъалаллал бакIчи Салман Дадаев хьунаавкьунни МахIачкъалаллал базардал каялувчитуращал. Муний ххал бигьлай бия республикалул аьмсса бюджетравун налогру гьарзану дучIан даврил масъала. Мунил хIакъираву бувсунни шагьрулул прессалул къуллугърал.

Дагъусттаннал БакIчинал тапшур бувну бур январьданул 26-ннийнин доклад хIадур буван республикалул аьмсса бюджетравун налогру гьарзану дучIан дулланшиврул дурсса давурттал хIакъираву.

Читайте также: