Аьмсса бюджетравун дучIаймур

Аьмсса бюджетравун дучIаймур

Дагъусттаннал аьмсса бюджетравун дучIаймур 2021 шинал гьарза хьунни 9 миллиардрал

Январьданул 26-нний Сергей Меликовлул каялувшиврий хьунни ДР-лул аьмсса бюджетрал доходралмур бутIа гьарза баврил Дагъусттаннал БакIчиначIасса Комиссиялул батIаву.

Дагъусттаннал аьмсса (консолидированный) бюджетравун дучIаймур гьарза хьуну дур 9 млрд къурушрал.
Мунил лагрулий дурунни ларгмур шинал хIасиллу, бивщунни дурсса давурттан кьимат ва бивхьунни хъиривмур чIумунсса масъалартту.
«Аьмну лавсун, 2020 шинах бурувгун, налогирттал ва налогирттал дакъами доходру республикалул аьмсса бюджетравун гьарза хьуну дур сайки 19 процентрал – му ххуйсса хIасилли. ЖучIара дусса ккаккиярттайн бувну, дукIу пландалийсса ккаккияртту биттур дурну дур. Цаппара муниципалитетирттал пландалийсса ккаккияртту биттур дурну дакъар хIатта 90% даражалийрагу», – кунни Дагъусттаннал БакIчинал. Мунал бувсунни мукунма цуми шагьрурду ва районну дуссарив махъун дагьну.
Сергей Меликовлул тIиму­нийну, бюджет дузал баврил иширттахун дахчилай дур «ххютуйсса» экономикагу.
Республикалул Цалчинма вице-премьер Нюсрет Оьмаровлул бувсунни 2021 шинал республикалул аьмсса бюджетравунсса доходру дучIан даврил план бартдиргьуну душиву 101,3 процентрал, бюджетравун дуркIун дур 55,7 млрд къурушрал. 2020 шинах бурувгун, 9 млрд къуруш гьарзану дучIан дурну дур. Инсантураясса налогру дуркIун дур 280 млн къурушрал, пландалий ккаккан дурну диркIун дур 623 млн къуруш. Бюджет щаллу бувну бур 44,9%. 45 муниципал сакиншинналул бартдиргьуну дакъар пландалийсса ккаккияртту.
Аьрщарал налогру дуркIун дур 1130 млрд къурушрал, пландалий -1532 млрд.
35 муниципалитетрал биттур дурну дакъар пландалиймур.
Бюджетравун транспортрал налог дуркIун дур 1,6 млрд къурушрал, ягу 2020 шинах бурувгун дукIу 23,1процентрал гьарзану.
2021 шинал ДР-лул аьмсса бюджетрал доходралмур бутIа гьарза баврил давурттал план биттур даврил хIакъираву бувсунни ДР-лул налогирттал къуллугърал управлениялул каялувчи Гъазинур Апсалямовлул.
Ххал бигьлагьисса масъалалул хIакъираву ялагу ихтилатру бунни ДР-лул цIуллушиву дуруччаврил министр Татьяна Беляевал, ДР-лул дуккаврил ва элмулул министр ЯхIия Бучаевлул, ДР-лул ПаччахIлугърал статистикалул къуллугърал управлениялул каялувчи Айганат Эфендиевал, ДР-лул Ишбажаранчишиврул ва инвестициярттал агентствалул каялувчи ХIажимурад Абашиловлул.
Масъала ххал бигьаврил хIасиллу дуллай, региондалул бакIчинал бувсунни давур­тту бартдигьаврил низам яларай дагьну душиву, муниципалитетирттал бакIчитуралссагу хIалану, мунал тапшур бунни ялунбихьуртту биттур баврил низам цIакь дуван, региондалул лябукку хьуншиврул.

Читайте также: