Балчант бяхълай бур

Балчант бяхълай бур

Ваччав даврийн най унува, ЧарицIалу тIисса шяраваллил хьхьичIсса ххуллий янилун дагьуна ккучун дурсса балчантрал илхъи. Га кьини дия 11 градус дякъил. Ттун балчантрай язугъ хьуна, чIалай бия гай бяхълай бушиву.

Инсантурал цаппара вахIши­сса хIайвант, махь бувну, ичIаллил хIайвантрайн кIура баен бувну бур: балчант, яттил ва гъаттарал хIайвант, варантту, пиллу ва цаймигу. Инсантураву мукунна хIасул хьуну дур тIабиаьтраща укра ласлай, махъуннай сайки цичIав зана дуван къаччисса хасиятгу. Мурив къахъина! Вай ттул янилун багьсса балчантралгу заллу акъахьунссар. Мунияту вай ичIува ябуван къахъанахъи­сса, къаччисса чIумал, итабакьлай бур лухччинийн. Махъсса шиннардий зунттаву хъуругу дугьлай бакъар. Гьай-гьай, гъинттул балчантран ччиний ляхълай дур дуканмур, кIинттуллив ккашил хъанай бур.
Буссарив вай жула кумагчитурал «буруккинтту» щаллу бувансса чаран? Буссаркьай. Цалчин, шяраваллал администрациярттал (ва иш, ца Вихьуллал шяраву бакъагу, цайми шяраваллавугу бухьунссар) кIул буван багьлай бур вай балчантрал заллухъру. Яла, гайнная дартIун арцу, буван аьркинни вай дякъия буххан бюхъайсса, шяраваллин аьм­сса, дучраппал. Му ппал гъинттулгу хьунссия аькIурдил азурда бувсса оьллу, кьункри аьттарахун бакьайсса кIануну ишла бувангу. Бюхъай шяраваллал администрациярттал ка хъирив къалаллайгу дикIан циняв ишру дузал буллан. Миннан кумагчиталну бувчIусса депутатътал бу­ссархха. Ккуллал шяраваллаву­сса администрациярттал депутатъталну ур 93 инсан. Вайннан зун аьркинни, цала-цала шяраваллал буруккинтту щаллу буллай. Ччан бикIарча, дуван къашайсса даву къадикIайссар. Ва на гьаз бувсса масъалалул чулухунмай буруганмур бувара. ТIайлабацIу буваннав!

Читайте также: