Антитеррорданул комиссиялул батIаврий

Антитеррорданул комиссиялул батIаврий

Январьданул 12-нний Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул каялувшиврий дурунни 2021-ку шинал ДР-лий Антитеррор комиссиялул давурттал хIасиллу ва бивхьунни гьашину бартбигьинсса масъалартту.

Республикалий терроризмалийн къарши буккаврил аралувусса тагьарданун кьимат бишлай, Дагъусттаннал БакIчинал кIицI бунни махъсса ппурттуву тагьар хъин чулиннай даххана хъанай душиву. Сергей Меликовлул тIимунийну, тагьар цалийн дучIарчагу, республикалий сахла хъанайнна дур ттигу радикал диндалул чул бувгьуминнал цIусса террорчитурал группарду сакин хьун бюхъайсса шартIру. Му тагьарданул тIалав дуллай дур жура дуллалисса давуртту даиман камил дуллан, хьхьичIуннай дуллан, террорист нигьачIаврия бурувччуну бикIаншиврул.
Темалул хIакъираву хъунмур махъ лавхъунни ДР-лул БакIчинал маслихIатчи, Комиссиялул жаваблувсса секретарь ТIалхIат Файзуллаевлул.
Ванал тIимунийну, ларгсса шинал властьрал органнал ихтиярду дуруччай органнащал, жяматийсса ва диннал идарарттащал цачIусса чараннайну хьун къадиртун дур террорист журалийсса закон лиян давуртту.
2022-ку шинал ДР-лий АТК-лул дуллан тIий бур властьрал органнал, ихтиярду дуруччай органнал, жяматийсса ва диннал ккураннал цачIу терроризмалул иширттал хьхьичIалу кьукьинсса давуртту.
АТК-лул батIаврий ххал бивгьунни Комиссиялул давур­ттацIун бавхIусса цаймигу агьам­сса масъалартту. Яла цIакь дунни 2022-ку шинайнсса АТК-лул давурттал план.

Читайте также: