Школагу, шяравалугу яхьуну личIаншиврул

Школагу, шяравалугу яхьуну личIаншиврул

Гьашину СунбатIуллал школалун 95 шин хьуссар. Юбилей кIицI лагансса мутта къабуллунни, чIирисса шярава 23 инсан ахиратравун лавгунни ва шинал.
Вайми зунттал щархъаву кунма, жул школалийгу оьрчIру чанну бур, 14 ученик ккалай ур. 1993-кусса шинал школалий ккалай буссия 95 оьрчI-душ. Лиян дунни Совет хIукуматгу, хъирив – колхозругу, жагьилми, дуллансса давуртту дакъа, бивзунни шагьрурдайн. ЦIана зунттаву цикIуй ххуймунийн дукканссар тIисса умуд чIивисса бур. Бакъар газ, хъуручI, тIама. Ми даххайсса кIанугу гъанну бакъар, 2006-ку шиналнин хъуручI, тIама, торф баххайсса база буссия Ккулув, утти мугу бакъар.
ТIайлассар, цIана хIу­ку­матрал хъуннасса къулагъас дур школарду, ясли-садру баврих. 1934-ку шинала бувсса СунбатIуллал школалул 1-мур корпус щала цIу лаган бансса ремонт дунни «Теплоснабжение» тIисса паччахIлугърал программалийну.
Жул школалийн, 5,5 километралийх, гъилийнигу, дяркъунийгу, тамансса шиннардий 6 учительницагу, ца поваргу, 11 дуклаки оьрчI-душгу бучIайссия бахьтта Ккулату. Лагайссия мукунма махъунмайгу. Ларгсса шинал школалий директорну ивтунни жагьил­сса, даву дуллан гъирагу, кьуватгу бусса, МахIраннул арс Саймаев Роберт. Гьашину ва увккунни шагьрурдай яхъанахъи­сса, ахIвал бусса сунбатIуллайн – ишбажаранчитурайн, кумаг бара тIий. Мукунсса патриотну ув­ккунни МахIачкъалалив зузи­сса сунбатIличув, Аьвдулкьадирдул арс Гъазиев НухI. Ва да­къарив шяраваллилгу, цала къуртал бувсса школалулгу чIа­рав ацIаву. НухIлул уква школалун тапшур бунни микроавтобус, газель-маршрутка. ЦIана му автобус школалул хIаятраву бавцIуну буссар, масъала биттур хьуннин: шофернансса харжлугъгу, автобусран занансса аьркиншингу щаллу хьуннин. Умуд бур райондалул хъуниминнал цIусса шинал ми гьарзад щаллу данссар тIисса.
НухIлунгу, жагьилсса директор Робертлунгу чIа учинну цIуллушиву, давриву хьхьи­чIуннайшиву.
Жул шяравалу чIиринугу, чумартсса арсру, душру чан­сса бакъассар. Ккуллал райондалийсса 15 школалува 2006-ку шиналва ца жул школая бусса асфальт бавкьусса спортплощадка бусса. Му ххаллилсса давугу дурссия, 2021-ку шинал январьданул 12-нний жуятува личIи хьусса, аьпа бивул, Амуттинов Амучил.
Мунал уссурваврал Артурдул, Ибрагьиннул, ссурахъил Наруллагьлул на директорсса чIумалгу школалун чIявусса ка-кумаг бувссар.
2022-ку шин дуккаврин хас дуллалишиву баян бунни С.А. Меликовлул. Мунин хасъсса тарихийсса чичрурду дуллай айивхьура нагу, чивчунмассагу бур, зугу дус банна.

МахIмуд Аьлилов, ш. СунбатIул

Читайте также: