Жула сепараторду чIярусса хIукуматирттай тIалавну бур

Жула сепараторду чIярусса хIукуматирттай тIалавну бур

 

ХIасан ХIасанов

Махъсса 20-хъул шиннардил лажиндарай сепараторду итабакьайсса Аьрасатнал предприятиярдаву ца хьхьичIунсса кIану бугьлай бур МахIачкъалаливсса «Сепаратор» тIисса ларкьусса акционер обществалул (ЗАО «Сепаратор»). Сепараторду байсса завод хьхьичIавагу Дагъусттаннай ца яла сий думур бикIайссия. Дуниял даххана хьуну, чIявусса заводру лавкьусса, предприятиярдал иш-тагьар яларай дагьсса чIумал ххуйсса каялувчи бакIрайн агьавриву тIайлабацIу хьунни ва заводран. ХIакьинусса кьини шикку итабакьлакьисса сепараторду тIалавну бур, Аьрасатнаву бакъассагу, Белоруссиянаву, Къазахъисттаннай, Къиргъизиянаву ва СНГ-лул цаймигу билаятирттай. Вай бур уттизаманнул цинярдагу тIалавшиннарду дурурччуну, лавайсса даражалий бувсса аппаратру. Ва предприятиялул хъунаманугу ур Аьхъардал шяравасса МахIаммадлул ва Марияннул арс ХIасан ХIасанов. Ванал бюхъу-бажарданулли тай захIматсса шиннардий заводрал даву дацIан къариртсса.

Увну ур ХIасан Аьхъардал шяраву. МахIачкъалалив школагу къуртал бувну, ца шинай зийгу ивкIун, дуклан увххун ур Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтравун. 1992-ку шинал зун айивхьуну ур МахIачкъалаливсса сепараторду байсса заводрай цехрал хъунаману. Москавлив къуртал бувну бур Серго Орджоникидзел цIанийсса Управлениялул академия. Цаппара шиннардий Москавлив сепаратордаха зийгу ивкIун, зана хьуну ур цува ивкIсса заводрайн. 2006-ку шинал тIиртIуну дур шикку цува заллусса предприятие ЗАО «Сепаратор». Ванал каялувшиннаралу чIирисса чIумул дянив ва предприятиялул цIа хъинну машгьур хьуну дур, вайннал продукция тIалавну ва сийлий дур.
ХIакьинусса кьини ва предприятиялий зий бур шанма цех: механикалул, штамповкалул ва ЧПУ (уттизаманнул числовой управлениялущалсса станок зузисса цех).
Предприятиялул итабакьлай бур ссятрай 500 литралия 15 азарда литралийн дияннин­сса накI дуккан дайсса личIи-личIисса журалул сепараторду. Вайннал сепараторду ласлай бур накI, пиво, сокру итадакьайсса хъунисса заводирттал, дикIул комбинатирттал ба­къассагу, мюрщисса фермертурал хозяйствардалгу. Дагъусттаннал заводрай итабакьлакьисса сепараторду чIявусса билаятирттай тIалавну бушиву му хъунмасса ишри. Цал унугу ва заводрайн увксса муштари вайннал муданасса клиент хъанай ур.
Республикалий, чIумул захIматшивуртту духIан къархьуну, чIявуми заводру лавкьусса чIумал, ва даву нирхиравунгу руртун, производство ва даражалийн лахъан дан буниялагу хъунмасса захIмат бивхьуну бур ХIасаннул. ЦIанасса ппурттуву шикку итабакьлай бур, 350 азарунния, 4 миллиондалийн бивсса багьлунсса, 40-вахъул журалул сепараторду. Вай бур багьлул ххирасса материаллая бувсса, вихшала дишин бучIисса ва чIярусса шиннардий бияйсса сепараторду. Ялу-ялун ххуй хъанай дур продукциялул дизайн ва качество.
– Сепараторду бан чIярусса мюрщи-хъунисса деталлу аьркинссар, ва хъинну жаваблувсса ва захIматсса давур, – тIий ур ХIасан.

ЦIусса моделлал проектругу дуллай бур шиккувасса конструктортурал. Предприятиялий 50-ннийн бивсса инсантал зий бур.
Хьунадакьлакьисса захIмат­шивуртту ци дур тIисса жул суалданун жаваб дуллай, ХIасан буслай ур хъунмур захIматшиву кадрардацIун, пишакартурацIун дархIусса душиву.

ЦIана предприятиялий зий бур нукIувасса, оьрму-хIал лавгсса, опыт бусса, даву канилух дурксса, лавайсса даражалул пишакартал. Минная ХIасан рязину ур, амма бакъар ялун нанисса жагьилсса специалистътал.
– Зун ччай бувкIсса бухьурчан, на нава гьан бавияв ми хасъсса кIулшивуртту ласун, пиша лахьхьин Москавлийн, Ростоврайн. Масалдаран, на ласав предприятиялун 14 миллиондалунсса числовой управлениялущалсса ттизаманнул станок. Авара хьура муний зунсса пишакар акъа. Нава багьагу буллуну, Ростоврайн дуккин гьан ував ваний зунсса инсан, – тIий ур ХIасан.
Заводрай зунсса гъира цукун багьуна винма куну цIувххукун, ХIасан буслай ур: «Школа къуртал бувсса шинал на лавгссияв зун «Металлист» тIисса заводрайн. Таний МахIачкъалалив, Дахадаевлул цIанийсса кIичIираву, буссия муххая кьай-кьуй дайсса завод. Ттунмавагу хавар бакъана заводрал даврихун лавгун ияв. Ца шинава сепараторду бай заводрайн увкIун, хъунаманахь тавакъю бувссия ца станок була ттухьхьун арендалий куну, станок циванни, щала цех ласи увкуна танал. Укун байбивхьуссар ттул ва заводрай­сса захIматрал ххуллу. 280 инсан усса цехрай каялувшиву дуллай уссияв».
Мунияр шихуннай, къатригу, оборудованиегу цIу дуккан дурну зий, ларайсса качествалул продукция итадакьлай, щалагу билаятрайсса хьхьичIунминнул сияхIрай дур ХIасаннулмур предприятиегу.

Уттинин вай гьуртту хьуну бур дунияллул халкьуннал дянивсса цикссагу выставкарттай. Гужсса конкуренция дусса, Аьрасатнал ва чил билаятирттал ишбажаранчитал гьуртту хъанахъисса выставкарттайгу вайннал продукциялухсса къулагъас ххишаласса дур. Вай выставкарттай вайннал цимивагу диплом лайкь бувну бур. Заводрал бюхъу-даража кIул хьуну, вайннащал хIала-гьурттуну зунсса мурадрай, шиккунмагу бувкIун бур личIи-личIисса хIукуматирттаясса муштаритал. ЦIанакул вай хIадур хъанай бур Москавлив хьунтIисса Дунияллул халкьуннал дянивсса выставкалий гьуртту хьун.
Ва даврий зий ХIасаннул лайкь дурну дур цикссагу наградартту. 2017-ку шинал, ванал даврин лавайсса кьимат бишлай, Дагъусттаннал бакIчи Рамазан АьвдуллатIиповлул дуллуну дур ХIурматрал грамота.
Укун цала даву ххирасса ва ххуйну кIулсса хъунаманал каялувшиннаралу предприятиялул цIа-кьини ттиния тихуннайгу хъиннура бюхттул хьуншиврийн щак бакъар.

Имара Саидова, Андриана Аьбдуллаева

Читайте также: