Агьалинал ахIвал къулай баву мурадрай

Агьалинал ахIвал къулай баву мурадрай

Гьашину, июль зуруя байбивхьуну, республикалул агьали социал иширттал чулуха буруччаврил 52-хъул идаралий чялишну дачин дурну дуссия «Социальный контракт» тIисса проектрай гьурттушинна дан ччисса агьалинахь муния бусласисса ва бувчIин бавуртту дуллалисса консультациялул давуртту.

Проектраву гьурттушинна даврил хIакъираву кьамул бувсса аьрзри ххал бигьаву мурадрай, цинявппагу идарар­ттай сакин бувну буссия миннуха зузисса хасъсса пишакартурал группарду. Пишакартурал гьарица кьини дачин дурну буссия проектрал направлениярттая ва гьуртту хьун­сса ххуллу-чаранная бусласисса давуртту.
«Социальный контракт» проектрал агьаммур мурадгу хъанахъиссар мискинсса инсантурал даража гьаз баву. Проектраву гьуртту шаврийну ахIвал-хIал кIюласса кулпатирттаща, цивппалу ялапар хъанахъисса, кумаграх мюхтажсса инсантураща бюхъантIиссар цалла тагьар къулай дан. Проект иширайну зузи дурния шиннай так ца гьашинусса шинал соцзащиталул идарарттай консультацияртту дурну дур цикссагу азарахъул инсантуран. Декабрь зурул 22-ннийн бияннин мукьра направлениялий агьалинащал дурну дур 7652 кьутIи.
ХIукуматрал кабакьаврий­ну, кумаграх мюхтажшиву дусса 2428 кулпатрал дурну дур цалла даву дачин дансса кьутIирду. Хаснура ва направление ишлану дия ЦIумадиял ва МахIарамкантуллал районнай.
Цивппа зун куннасса даву ххал дуллалисса социалконтракт­ру дунни 1604 инсаннал. Ва журалул контрактру ишлану дия Къизилюртуллал райондалий ва Хасавюрт шагьрулий. Ши­ккува кIицI лаган, контрактрал шартIирдайн бувну, даву ххал даву бакъассагу, инсантураща бюхълай бия цIанасса чIумал тIалавшиннарду дусса пишарду лахьхьинсса кIулшивуртту ласунгу. ХIакьинусса кьини давурттал дузал увну ур 898 инсан.
Социалконтрактрал программалувасса, инсантал захIматсса тагьарданува буккан баву мурадраймур бутIагу цIанасса ппурттуву яла тIалавмур хьунни. Ва бутIувугу хIукуматрал чулухасса кумагру бувну бур 2434 инсаннан. Вай выплатардайну ахIвал-хIал кIюласса кулпатирттан хъунмасса кумаг хьуссар чIумуцIун дархIусса захIматшивурттава буккансса.
Шиккува кIицI лаган, прог­раммалийн бувнусса хIукуматрал чулухасса кумагру бан ккаккан бувну бур 2022-ку шиналгу. ДучIантIисса шинал ва проект иширайну дузрайн дуккан даврин итабакьин тIий бур 1 миллиард арцул.
Социалконтракт му хъана­хъиссар соцзащиталул органнал прожиточный минимумраяр чансса доходру дусса (10628 къуруш 2021-ку шинал) кулпатирттащал дурсса кьутIи.
КьутIилул шартIирдайн бувну, хIукуматрал арцуйну ва цайми иширттайну кумагру буллай бур миски-гъаривсса кулпатирттан.
2021-ку шинал хIукуматрал чулухасса кумагру бувссар контрактравусса мукьрагу направлениялий, яни, даву ххал дан, цала даву тIитIин кумаг бан, захIматсса тагьарданува буккан бавринсса ва кулпатрал ахIвал-хIал къулай бавринсса ка-кумаг баву.
«Социал контрактраву» гьуртту хьун ччиманаща бюхъайссар Республикалул ЗахIматрал министерствалул к1антту-к1анттурдайсса соцзащитарттал идарарттайн аьрза булун.

Аватар

Имара Саидова

Журналист, обозреватель. Освещает культурные собыия в Лакском и Новолакском районах.

Читайте также: