«Ххуйшиврулли дуниял ххассал дантIисса»

«Ххуйшиврулли дуниял ххассал дантIисса»

Мудунова ПатIима

«Ххуйшиврулли дуниял ххассал дантIисса», – увкуну бур хъунасса чичу Федор Достоевскийл. Мяйжаннугу, цумур чулухасса духьурчагу, инсаннал ххуйшиврул бияла хъунмасса бур, инсаннал сипат хъиннура дюхъан дуллай зузиминнал пишагу, учин бучIир, уттизаманнай ца яла сий думур бур куну.
Ттун бусан ччива, ва ххуллу язи бувгьуну, цила усттаршиву кка­ккан дан бювхъусса, уттигъанну Москавлив хьусса дунияллул халкьуннал дянивсса, хъинну сий дусса «Глобал Перманент» тIисса конкурсрай цалчинсса кIану бувгьусса жула лакку душния.

Мудунова ПатIима Оьмаровна ЧIяйннал шяравасса бур. Ва зий бур МахIачкъалаливсса Зарина Агъаевал салондалуву. ПатIиман 27 шин дур, амма ва чIивисса оьрмулуву ванил канилух личIи-личIисса давуртту дурккун дур, гьармунивугу ванища цила бюхъу-бажар кка­ккан бан бювхъуну бур.

Чил билаятирттаясса ва Аьра­сатнал регионнаясса 400-ннийн бивсса инсантал гьур­тту хьусса конкурсрай цалчин­сса кIану бугьан мяйжаннугу лавайсса даражалул пишакар, ххишаласса гьунарданул заллу икIан аьркинни.
Каспийскаллал 7-мур гимназиягу, мунияр махъ Да­гъус­ттаннал университетрал экономикалул факультетгу ххуй­сса кьиматирттай къуртал бувну, ПатIима зий бивкIун бур Газпромрай бухгалтерну. Университетраву дуклакисса чIумалва ванил къуртал бувну бур визажистурал курсру.
– ПатIимаву мудангу цIу-цIусса затру лахьлансса гъира бикIайва, каруннил усттарсса бия. Цинма дакIнийн багьмургу барт- къабивгьуну къабацIайва. ОьрчI бувну отпускалийсса чIумал ванин багьуна кондитер хьунсса гъира. МахIачкъалалий кIива, Москавлий шанма мастер-классру був­ккуна. Цавай нахIува-нахIусса, ябатIин къашайсса тортру буллан бивкIуна. Яла ххуйсса, натуральнайсса ингредиентру ишла дайва. ЧIирисса чIумул дянив, шаппату кьатIув къабувккун, биялсса клиентътал, подписчиктал хьуна. Ванил тортру лув къабагьайва, – буслай бур ПатIимал нину Дездемона.
Амма оьрчIахасса къай­гъурду ххи хьуну, ПатIиман цила дакIнил ларсъсса даву кьаритан багьну бур. Хъунма хIал къавхьуну ванивун цIусса гьавас багьну бур – утти перманент макияжрах. Му лахьхьин ПатIима Сургутрайн, укунсса даву канилух дурксса, иш бавчусса лакку душварачIан лавгун бур. – Вияту ххуйсса усттар хьунссар, – увкуну бур душварал цалчинсса кьинива ПатIимахь. Ца зурувату, цинма аьркинмургу лавхьхьуну, Да­гъусттаннайн зана хьусса ПатIима, хаварба­къулий бакIрайн дагьсса, ххуй­сса усттарнах луглагисса объявлениялий бувкIун бур Зарина Агъаевал салондалувун. Шикку, ва кунма зун ччай бувкIсса ус­ттартал чIявусса буну, баян бувну бур конкурс. ПатIима ххув хьуну, ва язи бувгьуну бур. Ца-кIива зурува дунияллул халкьуннал дянивсса конкурсрайн нанисса Зарина Агъаев­ал вагу бувцуну бур цищала хъамаличув хIисаврай. Тикку­сса тагьарданул ясир бувну, ванин цила усттаршиврул даража гьаз бан гъира багьну бур. Укун ва дуклан бивкIун бур Москавлив­сса цIанихсса, сий дусса Лариса Мозаринал Ххуйшиврул Академиялуву онлайн низамрай. Шанма зуруйсса дуккаву ЯтIул диплом ва ЯтIул сертификат ларсун къуртал дурну дур. Диплом ласун лавгсса чIумал кIул хьуну бур дунияллул халкьуннал дянивсса Глобал Перманент конгрессрая. ЦIу ларчIун дур ми­кку гьуртту хьун.
– Та конгрессрайнсса аьрххилуву ттун мадара дайшишру хьуна. Ттула усттаршиву ккаккан дан шихава хIадур бувсса модель душнил кIюрххил леххан кьунниялай буч1ан къахьуншиву бувсунни. Цукун-бунугу, анавархъиннарай цамур лякъарду. ХьхьичI кьини хъамалгу бувкIун, аьрххилийнгу хIадуршинна дуллай махъ уттубивхьусса на, чIалну чантI куну бияв. Анаварну аэропорт­рал службалийн оьвчав, мугьлат бакъа най бура куну. Инава итабакьин бюхъанссара, багаж чIалссар увкуна тайннал. Гьарца аьркинмур дусса багаж цукун кьабитанссия, та рейсрайгу къалавгун, хьхьувай, хъинну ххирану билетгу лавсун, левхссара. Вай иширттал хъювсул буккан буллалисса ттул дакI дуллай, ни­ттил увкуна: «Зал вил ссавур ххал дуллайри усса, вин тIайлабацIу хьунтIиссар», – куну. Нагу, мунил увкумургу дакIний, хьул бивхьуну бивкIра. КIира ссят дуллуна жухьхьун жула усттаршиву ккаккан дан. Му чIун лагайхту, жу, дуллалимургу дацIан дурну, кару гьаз дан аьркинну бия. ТIалавшинна дия ялагу клиентнал лажиндарайн ка щутари катIри даххана дан аьркинсса. Балики хъама ритарча, баллу чан байва. Ва иширалгу чIун зехлай дия. Гьарзат дурну махъ лажиндаравух аьркинсса хьюмушиврий атил дур­сса паммалул диск дурккун къуртал дайссар макияж. Дахьра му дуккан нанисса чIумал ккаккан дурсса чIун къуртал хьуна. Гагу модельданухь цихьра дукки куну, кару гьаз дав.

Лариса Мазаринащал

Цалчинсса кIану бугьансса хиялвагу бакъая. Шамилчинсса кIанувагу бувгьу­ссания бувкIнавхьур тIий буссияв ттухьва нава. Баян бувна шамилчинсса кIану бувгьума. Юх, га на бакъаяв. Навания цавагу гъалатI итакъабакьав, балики ттунма кIилчинмур кIану булун. Гьич, вайксса опыт бусса, даву канилух дурксса усттартураву дахьва цалчин укунсса даражалул конкурсрай гьуртту хъанахъисса ттуйнма бивну бакъар…Ттул бакIравун букъаххайсса пикри бакъая, дакI гьалак дуклай, къюкI ришлай дия. Баян бувна кIилчинмур кIану, гагу на бакъаяв. Утти на ттула нава паракьат буллан бивкIра: гьуртту шавугу хъунмасса ишрихха тIий. Нава вай щугълурдай бунува, вичIилухух бивщунни: 6-мур модельданун 350 балл т1исса махъру. Ттула модельданун яла лаваймур балл. Ттул ххаришиврун дазу-зума дакъая. На ттула вичIан бавмунийн вих къахъанай бивкIра. Ведущийнал виятува буси увкукун, гьанавиххи шаврил ттула цIагума хъамаритавай лирчIунни, – хъяй, дакIнийн бутлай бур ПатIима.
Ванин бахшиш бувну бур цила даврин аьркинсса багьлул ххирасса аппарат, Глобал Перманентрал сертификат, спонсортурал чулухагу ххирасса парфюмерия ва даврин аьркин­сса кьай.
ПатIиман пикри бур ваниярвагу лавайсса даражалийн лахъансcа ва цаймигу конкурсирттай гьуртту хьунсса.
ТIайлабацIу баннав, дакI­ниймур бартлаганнав.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: